SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Philosophy (test for combined study) - ASZFS0007
Title: Filosofie (test pro kombinované studium)
Guaranteed by: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: written
Hours per week, examination: 0/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: distance
Teaching methods: distance
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Incompatibility : ADE100001, ASZFS0001, ASZFS0002, ASZFS0003, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0010, ASZFS0011, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0019, ASZFS0020, ASZFS0021, ASZFS0022, ASZFS0023, ASZFS0024, ASZFS0025, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0030, ASZFS0031
Is incompatible with: ASZFS0019, ASZFS0031, ASZFS0028, ASZFS0029, ASZFS0030, ASZFS0001, ASZFS0003, ASZFS0010, AFS100524, ASZFS0012, ASZFS0013, ASZFS0014, ASZFS0015, ASZFS0016, ASZFS0017, ASZFS0018, ASZFS0021, ASZFS0004, ASZFS0005, ASZFS0006, ASZFS0008, ASZFS0009, ASZFS0011, ASZFS0024, ASZFS0020, ASZFS0026, ASZFS0027, ASZFS0002, ASZFS0025
Annotation - Czech
Last update: Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr. (24.09.2022)
Předpokladem úspěšného vykonání zkoušky je prostudování níže uvedené primární literatury. Sekundární literatura je pouze doporučená. Má sloužit k lepšímu porozumění předepsané primární literatury. Při studiu primární literatury je třeba se zaměřit na předkládané argumenty. Studium sekundární literatury umožňuje základní orientaci pro pochopení argumentačních struktur.<br>
Zkouška se koná formou klauzurní písemné práce: studenti si vyberou jedno ze dvou zadaných témat z předepsané primární literatury. Ve <br>
stanoveném čase 90 minut bez použití rukopisných, tištěných, elektronických či telekomunikačních pomůcek <br>
pojednají o zvoleném tématu v rozsahu max. dvou stran formátu A4.<br>
<br>
LITERATURA<br>
I. PRIMÁRNÍ TEXTY<br>
<br>
PLATÓN. Faidón. Přeložil František NOVOTNÝ. 6., oprav. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005, 107 s. ISBN 80-7298-<br>
158-7. Též: 4., oprav. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2000, 105 s. ISBN 80-86005-26-7. Též: 3. vyd. Praha: ISE, 1994, <br>
104 s. ISBN 80-85241-36-6. Též in: PLATÓN. Euthyfrón; Obrana Sókrata; Kritón; Faidón; Kratylos; Theaitétos; <br>
Sofistés; Politikos. Vyd. 1 (v tomto souboru), Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 81–160. Platónovy spisy, 1. ISBN 80-<br>
7298-062-9.<br>
<br>
ARISTOTELÉS. Politika. Kniha I. Přeložil Antonín KŘÍŽ. 3. vyd. Praha: Rezek, 2009. ISBN 978-80-86027-30-2. Též: <br>
2. vyd. Praha: Rezek, 1998, s. 37–64. ISBN 80-86027-10-4. Jiný překlad: ARISTOTELÉS. Politika I : řecko–česky. <br>
Přeložil Milan MRÁZ. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1999, 159 s. ISBN 80-86005-92-5. <br>
<br>
DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii. Přeložili Petr GLOMBÍČEK a <br>
Tomáš MARVAN. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2010, 127 s. ISBN 978-80-7298-427-5. Též: 1. vyd. Praha: <br>
OIKOYMENH, 2001, 127 s. ISBN 80-7298-036-X. Též in: DESCARTES, René. Meditace o první filosofii; Námitky a <br>
autorovy odpovědi. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 7–80. ISBN 80-7298-084-X. <br>
<br>
HUME, David. Zkoumání o lidském rozumu. Oddíly I–VII a XII. Přeložil Josef MOURAL. Vyd. v tomto překl. 1. Praha: <br>
Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0521-0. V jiném překladu: HUME, David. Zkoumání lidského rozumu. Kapitoly 1–7 a <br>
12. Přeložil Vojtěch GAJA. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1972. Též: Praha: SPN, 1971.<br>
<br>
<br>
II. SEKUNDÁRNÍ LITERATURA<br>
<br>
HARE, Richard Mervyn, Julian BARNES a Henry CHADWICK. Zakladatelé myšlení: Platón, Aristotelés, <br>
Augustinus. Přeložil Karel BERKA. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1994, 315 s. ISBN 80-205-0363-3. <br>
<br>
RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie I, Od Francise Bacona po Spinozu. Kap. III: René Descartes. Přeložil Jindřich <br>
KARÁSEK. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 62–118. ISBN 80-7298-039-4.<br>
<br>
RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie II, Od Newtona po Rousseaua. Kap. IX: David Hume. Přeložil Jindřich <br>
KARÁSEK. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 397–443. ISBN 80-7298-109-9.<br>
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html