SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
English Grammar: Morphology I - AAA130041
Title: Anglická mluvnice: morfologie I
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C [HT]
Capacity: unlimited / 71 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=646
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Barbora Bulantová
Mgr. Veronika Raušová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Is pre-requisite for: AAA130043, AAA130042
Is interchangeable with: AAA230041
Annotation -
The first part of functional morphology deals with grammatical categories of word classes. The description of the English noun includes categories of number, countability, definiteness, gender and case. The description of the verb includes regular and irregular forms and the system of modal verbs. The goal of the concomitant seminar is to deepen and apply the theoretical knowledge presented in the lecture.
Last update: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (20.02.2022)
Course completion requirements -

Credit requirements include attendance at seminars, successful completion of partial tests during the semester and the final test, and submitting the seminar paper.

 

The final test, which is one of the requirements of the couse, takes the form of a test with two attempts. The test must be completed in the academic year in which the student enrolled the course.

 

All credit requirements must be met by the end of the examination period of the academic year in which the student enrolled the course.

Last update: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (09.02.2023)
Literature -

Essential literature: 

 

Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2018.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

 

Supplementary literature: 

 

Aarts, B., S. Chalker, and E. Weiner The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford University Press, 2014. 

Bauer, L., R. Lieber, and I. Plag The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press, 2015.

Biber, D. et al. Grammar Spoken and Written English, John Benjamins, 2021.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.¨

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

 

 

Last update: Šaldová Pavlína, PhDr., Ph.D. (05.02.2022)
Syllabus - Czech

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.

2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.

3. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.

4. Kategorie substantiva - počitatelnost.

5. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.

6. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.

7. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.

8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.

9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba.

10. Dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální).

11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).

12. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční.

13. Modální slovesa - vyjadřování modality epistemické.

Last update: UAAMALAM (24.04.2009)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html