SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
English Grammar: Morphology I - AAA230041
Title in English: Anglická mluvnice: morfologie I
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA130041
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=646
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Interchangeability : AAA130041
Is pre-requisite for: AAU230042, AAA230042
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)
Předmět k funkční morfologii soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. Výklad anglického substantiva zahrnuje kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu. Úvod do výkladu slovesa obsahuje popis pravidelných a nepravidelných tvarů a systém modálních sloves.Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (13.04.2018)

* Základní literatura:

Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2018.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

 

* Rozšiřující literatura:

 

Aarts, B., S. Chalker, and E. Weiner The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford University Press, 2014. 

Bauer, L., R. Lieber, and I. Plag The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press, 2015.

Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.¨

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. (13.04.2018)

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.
2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.
3. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.
4. Kategorie substantiva - počitatelnost.
5. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.
6. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.
7. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.
8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.
9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba.
10. Dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální).
11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).
12. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční.
13. Modální slovesa - vyjadřování modality epistemické.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html