velikost textu

Odbor pro vědu a výzkum

UK » RUK » OVaV

Kontakty

Email: veda@ruk.cuni.cz, gauk@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 289

Sídlo

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Adéla Jiroudková
zástupce vedoucího: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: Mgr. Ing. Kateřina Turková

Funkce a agendy

univerzitní referentka projektů z podpory SVV - GAUK: Mgr. Karolina Boňková
univerzitní referent programu Primus: Mgr. Roman Hošek
univerzitní referent programu UNCE: Mgr. Roman Hošek
univerzitní referentka programu Minigranty 4EU+: Mgr. Kristýna Kolínová
univerzitní referentka účasti ve VVI: Mgr. Eva Matějcová
univerzitní referentka zahraničních projektů: Mgr. Eva Matějcová
univerzitní referent projektů z podpory SVV: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
univerzitní referentka českých projektů: Mgr. Ing. Kateřina Turková
univerzitní referentka hodnocení tvůrčí činnosti: Mgr. Ing. Kateřina Turková

Organizační struktura

Popis

Činnost a postavení odboru pro vědu a výzkum jsou upraveny v čl. 9 Organizačního řádu rektorátu Univerzity Karlovy.

Činnost odboru řídí:

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.  prorektor pro vědeckou činnost

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.    prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.     prorektor pro akademické kvalifikace

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.     prorektorka pro evropskou problematiku

Ing. Miroslava Oliveriusová           kvestorka UK

Odbor pro vědu a výzkum zabezpečuje úkoly univerzity a zajišťuje činnost rektora, prorektora pro vědeckou činnost, prorektora pro tvůrčí a ediční činnost, prorektora pro akademické kvalifikace, prorektorky pro evropskou problematiku a dalších rektorem pověřených členů kolegia rektora zejména v těchto oblastech:

  • sběr, zpracování a prezentace výsledků vědecké práce,

  • administrativní zajištění vnitřního grantového systému univerzity,

  • rezortní i mimorezortní programy pro vědu a výzkum,

  • ceny pro pracovníky ve vědě a výzkumu (tuzemské i mezinárodní),

  • vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,

  • doktoráty honoris causa, hostující profesoři, emeritní profesoři, tituly udělované in memoriam,

  • mezinárodní programy a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti.

Odbor pro vědu a výzkum také po administrativní stránce zabezpečuje činnost Vědecké rady Univerzity Karlovy, připravuje porady s proděkany pro vědu a výzkum a podílí se na dalších aktivitách RUK.