velikost textu

Adenylát cyklázový toxin bakterie Bordetella pertussis: mechanizmus úniku draselných iontů z makrofágů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adenylát cyklázový toxin bakterie Bordetella pertussis: mechanizmus úniku draselných iontů z makrofágů
Název v angličtině:
Adenylate cyclase toxin of bacteria Bordetella pertussis: mechanism of potassium efflux from macrophages
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Eva Pospíšilová
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Jiří Mašín, Ph.D.
Id práce:
99824
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Adenylát cyklázový toxin-hemolyzin (ACT, CyaA) je klíčovým faktorem virulence bakterie Bordetella pertussis, která způsobuje onemocnění černý kašel. CyaA se váže na fagocytické buňky s receptorem CD11b/CD18 na povrchu a vykazuje dvě různé aktivity. Jedna je spojena s prekurzorem toxinu, který oligomerizuje a tvoří v membráně buňky malé kation selektivní póry. Druhá souvisí s prekurzorem, jenž pravděpodobně funguje jako monomer. Ten translokuje enzymatickou adenylát cyklázovou doménu do cytozolu buňky, při čemž dochází též ke vstupu vánenatých iontů do buňky. Adenylát cyklázová doména váže po translokaci buněčný kalmodulin a katalyzuje rychlou přeměnu buněčného ATP na cAMP. V této práci jsme ukázali, že CyaA způsobuje rovněž únik draselných iontů z CD11b+ buněk. Dále jsme ukázali, že k úniku draselných iontů je nutná vazba CyaA na receptor CD11b/CD18 a permeabilizace membrány póro-tvorným prekurzorem. Divoký typ toxinu způsobuje únik draselných iontů se stejnou kinetikou jako enzymaticky inaktivní verze toxinu, jenž není schopna tvořit cAMP. Únik draselných iontů způsobený CyaA tedy není ovlivněn zvýšenou hladinou cAMP ani cAMP signalizací způsobenou tímto toxinem. Zkrácená verze toxinu (CyaA-AC), s odstraněnou AC doménou, měla i přes svojí normální hemolytickou aktivitu na erytrocytech i na umělých membránách sníženou schopnost způsobovat únik draselných iontů z buněk. 3D1 protilátka, vážící se na C-konec AC domény (AK 373-399), zvýšila jak póro-tvornou aktivitu CyaA-AC, tak schopnost způsobovat únik draselných iontů z CD11b+ buněk. Z našich dat vyplývá, že k vytvoření póru pro únik draselných iontů je nezbytná správná konformace CyaA a především pozice AC domény v membráně. Podařilo se nám též detekovat sekreci IL-1 z myších dendritických buněk způsobenou CyaA, což naznačuje aktivaci NALP3 inflamazomu.
Abstract v angličtině:
Abstract The adenylate cyclase toxin-hemolysin (ACT or CyaA) is a key virulence factor of Bordetella pertussis, the agent of the human respiratory disease whooping cough. CyaA penetrates phagocytes expressing the CD11b/CD18 integrin and exhibits two different activities. One toxin conformer oligomerizes in cell membrane and permeabilizes it by forming small cation-selective pores. Another toxin conformer appears to act as monomer. It forms a calcium influx path in the membrane, concomitantly with translocating into cells the adenylate cyclase enzyme domain that binds calmodulin and catalyzes unregulated conversion of cytosolic ATP into cAMP. We show here that CyaA causes efflux of K+ from CD11b+ cells by a mechanism that requires binding of CyaA to integrin CD11b/CD18 and permeabilization of the cellular membrane by pore-forming conformer of CyaA. Intact CyaA and the enzymatically inactive CyaA-AC- toxoid unable to generate cAMP produced the same kinetics of K+ efflux showing that elevation or signaling of cAMP had no role in this activity. The truncated CyaA variant (CyaA-AC) devoid of its invasive AC domain failed to promote K+ efflux despite a normal pore forming activity on erythrocyte and artificial membranes. However, binding of the MAb 3D1, which recognizes the distal segment of the AC domain polypeptide (residues 373-399) enhanced both, pore-forming activity of CyaA-AC as well as K+ efflux from CD11b+ cells. Our data suggest that the correct conformation of the whole CyaA molecule and the positioning of the invasive AC domain polypeptide in the membrane as such, is necessary for formation of the fully functional K+ efflux path. Finally, we also found that CyaA toxin induced secretion of IL-1 from mouse dendritic cells, presumably after activation of NALP3 inflammasome.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Eva Pospíšilová 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Eva Pospíšilová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Eva Pospíšilová 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Irena Lichá, CSc. 80 kB