velikost textu

Evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných pohledávkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných pohledávkách
Název v angličtině:
European Order for Payment and European Small Claims Procedure
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jakub Evan Chmelík, Ph.D.
Id práce:
98681
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evropský platební rozkaz, evropské řízení o drobných nárocích
Klíčová slova v angličtině:
european order for payment, european small claims procedure
Abstrakt:
Abstrakt Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra obchodního práva Téma disertační práce: Evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných pohledávkách Autor: Mgr. Ing. Jakub E. Chmelík, LL.M. červen 2010 1 Charakteristika tématu disertační práce Tématem disertační práce je evropský platební rozkaz a evropské řízení o drobných pohledávkách. Oblastí zkoumání jsou tedy zejména dvě evropská nařízení z oblasti evropského mezinárodního práva procesního, a to (i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu a (ii) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. července 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích. Starší překlad „evropské řízení o drobných pohledávkách“ věcně odpovídá současnému oficiálnímu překladu „evropské řízení o drobných nárocích“. 2 Cíl práce, její struktura a obsah Cílem práce je zejména podat rozbor právní úpravy evropského platebního rozkazu a evropského řízení o drobných nárocích. V rámci tohoto rozboru se autor snaží postihnout i klíčové návaznosti obou předmětných nařízení na české civilněprocesní předpisy. Cílem je i podat srovnání evropské úpravy s odpovídající úpravou českou, zejména v případě evropského platebního rozkazu, kde odpovídající úprava v českém procesním právu existuje. Rozbor obou předmětných nařízení se pokouším zasadit do širšího kontextu harmonizace civilních procesních předpisů v členských státech Evropské unie. Proto je cílem této práce i zhodnocení přínosu předmětných nařízení k harmonizaci civilních procesních předpisů v Evropě a nastínění možných perspektiv budoucího vývoje v tomto směru. Práce je členěna do pěti základních částí: Úvod (Část 1); Sbližování civilních procesních předpisů v Evropě (Část 2); Nařízení, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Část 3); Nařízení, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích (Část 4); a Závěr (Část 5). V Části 1 je vymezeno téma disertační práce a nastínění cílů práce. Části 2 pojednává o právním základu pro přijímání předpisů evropského mezinárodního práva soukromého a procesního v primárním právu Evropské unie a o vývoji harmonizace civilních procesních předpisů členských států Evropské unie, včetně nastínění perspektiv dalšího vývoje. Část 3 obsahuje rozbor nařízení 1896/2006, jakož i srovnání právní úpravy evropského platebního rozkazu i úpravou platebního rozkazu podle českého práva. V Části 4 je podán rozbor nařízení 861/2007, včetně rozboru návazností tohoto nařízení na české procesní právo. Část 5 obsahuje závěry disertační práce, tj. zejména obecnější zhodnocení právní úpravy obsažené v předmětných nařízeních a její přínos k harmonizaci civilních procesních předpisů v členských státech Evropské unie. 3 Základní prameny práce Při zpracování disertační práce byly použity čtyři základní okruhy pramenů, a to (i) právní předpisy, (ii) judikatura, (iii) odborné publikace a články a (iv) některé zdroje vztahující se k tématu dostupné na internetu. 3.1 Právní předpisy Právními předpisy vztahujícími se k tématu disertační práce jsou především dvě evropská nařízení, která upravují řízení o evropském platebním rozkazu a evropské řízení o drobných nárocích, tj. nařízení č. 1896/2006 a nařízení č. 861/2007. S těmito právními předpisy je proto v disertační práci pracováno nejčastěji. Z právních předpisů Evropské unie je dále pracováno s článkem 65 Smlouvy o založení Evropského společenství resp. s článkem 81 Smlouvy o fungování Evropské unie, který je právním základem pro vnitřní kompetenci Evropské unie pro vydávání předpisů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého. Protože v práci je začasté komentována návaznost obou předmětných nařízení na české procesní právo, případně je evropská úprava s českým procením právem srovnávána, je v práci hojně pracováno zejména se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem. 3.2 Judikatura Vzhledem k relativní novosti obou rozebíraných evropských nařízení není prozatím k dispozici žádná judikatura Evropského soudního dvora interpretující předmětná nařízení. Je však příležitostně odkazováno na judikaturu k jiným evropským instrumentům, je-li pro téma práce relevantní. V práci je dále odkazováno na judikaturu Evropského soudního dvora pro lidská práva a judikaturu českou potud, pokud je relevantní pro rozbor předmětných nařízení. 3.3 Odborné publikace a články Relativní novost problematiky evropského platebního rozkazu a evropského řízení o drobných nárocích se odráží i v menším množství odborné literatury, která by toto téma podrobněji zpracovávala. V práci je odkazováno zejména na odbornou literaturu německou (komentáře i odborné články), v menší míře pak i na literaturu českou. 3.4 Zdroje dostupné na internetu Z tohoto typu zdrojů práce využívá zejména informace zveřejněné Evropskou Komisí na stránkách Evropského soudního atlasu ve věcech občanských a dále materiály Evropské Komise, které předcházely přijetí obou předmětných nařízení. Jedná se zejména o Zelenou knihu o evropském platebním rozkazu a o opatřeních ke zjednodušení a zrychlení řízení o drobných nárocích a Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském řízení o drobných pohledávkách ze dne 15. března 2005, KOM(2005) 87 v konečném znění. 4 Základní metody práce Práce usiluje především o podání rozboru právní úpravy evropského platebního rozkazu a evropského řízení o drobných nárocích. Za tím účelem pracuje se standardními metodami interpretace právních předpisů (výklad jazykový, logický, systematický, teleologický apod.) a relevantní judikaturou. Použita je dále i metoda komparace právních předpisů tam, kde je evropská úprava srovnávána s úpravou českou. 5 Závěry disertační práce Předkládaná disertační práce dochází mimo jiné k těmto základním závěrům: Přijetím nařízení č. 1896/2006 a nařízení č. 861/2007 byla zahájena nová etapa v unifikaci civilních procesních předpisů členských států Evropské unie. Unifikace civilních procesních předpisů pokročila od sjednocení pravidel pro soudní příslušnost a uznání a výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech k zavedení relativně samostatných řízení o vydání evropského platebního rozkazu a evropského řízení o drobných nárocích, která existují vedle odpovídajících úprav podle vnitrostátních právních předpisů. Článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie poskytuje dostatečný právní základ pro přijímání dalších právních předpisů v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého a procesního, včetně předpisů na podporou slučitelnosti úpravy občanskoprávního řízení v členských státech Evropské unie. Úpravu evropského platebního rozkazu (nařízení 1896/2006) lze celkově hodnotit jako poměrně zdařilou, i když některé dílčí otázky nelze hodnotit jako dobře zvládnuté. Jedná se především o úpravu přezkumu evropského platebního rozkazu ve výjimečných případech. Adaptaci evropského platebního rozkazu v českém právu lze vytknout především to, že stejně jako u českého platebního rozkazu požaduje doručení evropského platebního rozkazu do vlastních rukou žalovaného. Úprava evropského platebního rozkazu vykazuje některé shodné rysy s úpravou platebního rozkazu podle českého práva (např. nedůkazní model řízení), ale i zásadní odlišnosti (zejména možnost doručení evropského platebního rozkazu do zahraničí). Nařízení 861/2007 přináší jen minimální sjednocení pravidel pro evropské řízení o drobných nárocích, když většinu otázek (včetně zejména možnosti podání opravných prostředků) ponechává na členských státech. Hlavním prostředkem pro zrychlení vymáhání přeshraničních drobných nároků a snížení nákladů na něj v režimu Nařízení 861/2007 je zjednodušený průběh evropského řízení o drobných nárocích, zejména písemnost řízení, zjednodušené dokazování a pořádkové lhůty k vydání rozhodnutí. Příslušná pravidla stanovená Nařízením 861/2007 jsou na samé hranici přípustnosti z hlediska zajištění práva na spravedlivý proces a práva na kontradiktorní charakter řízení. Role soudce při zajištění těchto práv proto v evropském řízení o drobných nárocích vzroste. Spíše stručná právní úprava obsažená v nařízení 1896/2006 a zejména pak v nařízení 861/2007 vyvolává řadu výkladových otázek, které bude muset soudní praxe řešit. V mnoha případech může být sporné, zda lze otázku ještě řešit výkladem právní úpravy obsažené v příslušném nařízení, anebo zda je nutno použít vnitrostátní procesní předpisy. Pro další harmonizaci resp. unifikaci civilních procesních předpisů členských států Evropské unie bude zřejmě rozhodující postoj většiny členských států. Dosavadní postoj členských států je v tomto směru spíše konzervativní, když většina členských států doposud odmítá, aby opatření přijímaná podle čl. 81 Smlouvy o fungování Evropské unie upravovala čistě vnitrostátní vztahy. Ani Stockholmský program přijatý na zasedání Evropské rady v Bruselu 10. až 11. prosince 2009 nenaznačuje zájem členských států na hlubší harmonizaci či unifikaci civilních procesních předpisů. Stockholmský program sice opatrně naznačuje možnost zavedení společných minimálních norem nebo standardních pravidel občanskoprávního řízení, činí tak ale v souvislosti s potřebou zvýšit procesní záruky s ohledem na plánovaný ústup od řízení o exequatur při uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v rámci Evropské unie.
Abstract v angličtině:
Abstract Faculty of Law, Charles University in Prague, Department of Commercial Law Dissertation topic: European Order for Payment and European Small Claims Procedure Author: Mgr. Ing. Jakub E. Chmelík, LL.M. June 2010 1 General Overview The topic of my dissertation work is European Order for Payment and European Small Claims Procedure. In particular, I examine two European regulations relating to European private international law: (i) Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 creating a European order for payment procedure and (ii) Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure. An older Czech translation of the term “European Small Claims Procedure” (Evropské řízení o drobných pohledávkách) essentially corresponds to the current official Czech translation (Evropské řízení o drobných nárocích). 2 Aim, Structure and Content The aim of my research is to analyze the legal provision of the European order for payment and the European small claims procedure. As a part of this analysis, I also attempt to describe the key correlations between these two regulations and Czech civil procedure regulations. Another aim of my research is to compare European regulation with corresponding Czech regulation, especially in the case of the European order for payment where a parallel provision in Czech procedural law exists. I endeavor to place the analysis of both regulations within the wider context of the harmonization of civil procedure regulations in the EU member states. Consequently, the aim of this research is also to assess how the regulations contribute to the harmonization of civil procedure regulations in Europe and to suggest any potential development in this direction. My dissertation is divided into five main parts: Introduction (Part 1); Harmonization of Civil Procedure Regulations in Europe (Part 2); Regulation creating a European Order for Payment Procedure (Part 3); Regulation establishing a European Small Claims Procedure (Part 4); and Conclusions (Part 5). In Part 1, the topic of my work is defined, and the aims of my research are laid out. Part 2 explores the legal basis for adopting the regulations of European private international law in the primary legislation of the European Union and the process of harmonizing the civil procedure regulations of the EU member states, including the prospects for future development. Part 3 contains an analysis of Regulation 1896/2006 and a comparison of the legal regulation of the European order for payment and the order for payment under Czech law. Part 4 provides an analysis of Regulation 861/2007, including an analysis of the correlations between this regulation and Czech procedural law. Part 5 offers conclusions relating to my research work, in particular, a more general assessment of the legal provision contained in the regulations and how it contributes to harmonization of civil procedure regulations in EU member states. 3 Primary Resources Four primary sources of information were used in my research work: (i) legal regulations, (ii) case law, (iii) professional publications and articles, and (iv) available on-line resources relating to the topic. 3.1 Legal Regulations The key legal regulations relating to my dissertation topic are the two European regulations governing the European order for payment procedure and the European small claims procedure, i.e. Regulation 1896/2006 and Regulation 861/2007. Hence, my dissertation most frequently draws on these regulations. Of the various legal regulations of the European Union, my research also works with Article 65 of the Treaty establishing the European Community and Article 81 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which is the legal basis for the European Union’s competence in issuing regulations relating to European private international law. Since I frequently comment on the correlation between both key regulations and Czech procedural law and in light of the fact that European regulation is compared with Czech procedural law, my research works very closely with Act no. 99/1963 Coll., the Czech Civil Procedure Code. 3.2 Case law As both of the European regulations are relatively new, no case law of the European Court of Justice is available thus far dealing with these particular regulations. However, reference is occasionally made to case law relating to other European instruments when relevant to the issue at hand. In addition, reference is made in my research to case law of the European Court of Human Rights and current Czech case law when relevant to the analysis of the specific regulations. 3.3 Professional Publications and Articles Considering the relatively new nature of the subject matter, only a small quantity of professional literature on the European order for payment and the European small claims procedure is available. Most of the references in my research are to German sources (commentaries and professional articles), although Czech literature has been cited to a lesser extent. 3.4 On-line resources The on-line resources used in my research work include, in particular, information published by the European Commission on the web pages of the European Judicial Atlas in Civil Matters as well as materials of the European Commission relating to the adoption of both regulations. Specifically, this concerns the Green Paper on a European Order for Payment Procedure and on Measures to Simplify and Speed Up Small Claims Litigation and the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure COM/2005/0087 final. 4 Methodology My research attempts, first and foremost, to provide an analysis of the provisions relating to the European order for payment and the European small claims procedure. To this end, standard methods of interpretation of the legal regulations are employed (an analysis of language, logic, methodology, teleology, etc.) and the relevant case law. Moreover, a method of comparison is employed for the legal regulations where the European provision is compared with the Czech provision. 5 Conclusions The results and conclusions relating to my dissertation work include the following: The adoption of Regulation 1896/2006 and Regulation 861/2007 had opened up a new era in the unification of civil procedure regulations for the EU member states. The unification of civil procedure regulations had progressed from harmonizing the rules for court competence and recognition and enforcement of decisions in civil and commercial matters up to launching the relatively independent procedures on issuing a European order for payment and a European small claims procedure, which co-exist with the relevant provisions governed by legal regulations on a national level. Article 81 of the Treaty on the Functioning of the European Union provides a sufficient legal basis for adopting additional legal regulations in the area of European private and procedural international law, including regulations for supporting the compatibility of the regulation of civil procedure in the EU member states. On the whole, the provision regarding the European order for payment (Regulation 1896/2006) can be assessed favorably, even though certain issues were not handled in the most propitious fashion. This concerns, in particular, regulation of the review of the European order for payment in exceptional cases. One shortcoming, in particular, relating to the adaptation of the European order for payment into Czech law is that a European order for payment must be delivered to the defendant personally, the same as with the Czech order for payment. The provision of the European order for payment refers to certain characteristics that correspond to the provision of the order for payment under Czech law (e.g. the non-evidential model of procedures), as well as substantial differences (especially the possibility of delivering a European order for payment abroad). Regulation 861/2007 provides only minimum harmonization of the rules for the European small claims procedure, since most of the issues (in particular, the option to lodge appeals) have been left to the member states. Under Regulation 861/2007, simplifying the European small claims procedure, especially the written procedure, simplifying the course of evidence, and setting the deadlines for issuing decisions are stated as the principal means for speeding up cross-border small claims litigation and reducing the costs thereof. The relevant rules set out in Regulation 861/2007 are just barely acceptable from the standpoint of securing the right to a fair trial and the right to an adversarial process. Therefore, the role of the judge in securing these rights in the European small claims procedure is increasing. The rather concise provision contained in Regulation 1896/2006 and especially in Regulation 861/2007 evokes many question of interpretation that the courts will need to resolve. In many cases, it may be disputable whether this issue can be resolved thorough interpretation of the provision contained in the relevant regulation or whether it will be necessary to use national procedural regulations. The stance of the majority of the EU member states will apparently be decisive for any additional harmonization or unification of the civil procedure regulations of the member states. In this respect, the current stance of the member states has been rather conservative. Most of the member states have thus far refused to accept that the measures adopted under Article 81 of the Treaty on the Functioning of the European Union would govern purely national matters. Even the Stockholm Programme adopted at the meeting of the European Council in Brussels on 10 and 11 December 2009 does not indicate any interest from the member states in stepping up the harmonization or unification of civil procedure regulations. Although the Stockholm Programme suggests the option of introducing unified minimum norms or standard rules for civil procedures, it does this in relation to the need to increase the procedural guarantees with respect to the planned abolition of the exequatur during recognition and enforcement of court decisions within the European Union.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Evan Chmelík, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Evan Chmelík, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Evan Chmelík, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB