velikost textu

Alternativní potravinové sítě v postkomunistickém kontextu: Farmářské trhy a farmářské obchody v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní potravinové sítě v postkomunistickém kontextu: Farmářské trhy a farmářské obchody v Česku
Název v angličtině:
Alternative food networks in a post-communist context: Farmers‘ markets and farm shops in Czechia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Syrovátková
Školitel:
RNDr. Jana Spilková, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
RNDr. František Križan, Ph.D.
Id práce:
93578
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alternativní potravinové sítě; farmářský trh; farmářský obchod; postkomunistický kontext; udržitelná výroba a spotřeba potravin; Česko; Praha; Irsko
Klíčová slova v angličtině:
alternative food networks; farmers’ market; farm shop; post-communist context; sustainable food production and consumption; Czechia, Prague; Ireland
Abstrakt:
Alternativní potravinové sítě v postkomunistickém kontextu:: Farmářské trhy a farmářské obchody v Česku Marie Syrovátková ABSTRAKT Vznik farmářských trhů (FT) a farmářských obchodů (FO) v Česku je pokračováním expanze tzv. alternativních potravinových sítí (APS) ze západní Evropy a severní Ameriky, kde se APS rozvíjí již několik dekád. APS jsou vysoce aktuálním tématem, protože reagují na rostoucí obavy z negativních důsledků působení globalizovaného konvenčního potravinového systému na sociální, ekonomické i environmentální aspekty výroby, distribuce a spotřeby potravin. Různé formy APS přitom akcentují různé aspekty udržitelnosti potravinového systému. FT a FO mají primárně zprostředkovávat přímý prodej kvalitních lokálních výrobků od malých výrobců, a tak podporovat místní ekonomiku, rozvoj venkova, ochranu životního prostředí a zlepšovat kvalitu života. Cílem předložené dizertační práce je na základě kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod analyzovat vznik a počátky rozvoje APS ve střední Evropě. Na příkladu Česka, s přihlédnutím ke komunistické minulosti regionu, pak práce hodnotí přínosy APS k budování udržitelnějšího systému výroby a spotřeby potravin i slabé stránky tohoto světového fenoménu v českém kontextu a na základě rozboru poznatků o dosavadním vývoji a současném stavu FO a FT v Česku i srovnání s vývojem v zahraničí poukáže na výzvy, s jakými se APS již dnes potýkají nebo budou potýkat v budoucnu. Zásadními teoretickými problémy pro APS jsou absence jednotné definice APS a protikladné pojetí konvenčních a alternativních potravinových sítí, jež je překážkou pro vzájemné pozitivní působení obou systémů. Hlavním problémem českých FT a FO, s nímž se běžně potýkají i různé formy APS v zahraničí, je konvencionalizace, která spočívá v přebírání praktik typických pro konvenční potravinové sítě, jež však ohrožují autenticitu APS a tím i dosahování udržitelných cílů jim připisovaných. Zároveň však APS čelí konkurenci konvenčních obchodních řetězců, jež se snaží profitovat z popularity principů APS budováním svých kampaní na českém původu a kvalitě. Česká zkušenost potvrzuje pochyby o schopnosti potravinových hnutí závislých na spotřebitelské volbě dosahovat vytyčených udržitelných principů. FT a FO, jež operují na komerční bázi, jsou nuceny vycházet vstříc přáním zákazníků, která jsou často v konfliktu s principy APS. Hlavní přínosy APS je třeba hledat v pozitivním vzoru pro konvenční potravinové systémy a v podnícení veřejné debaty o etice výroby a spotřeby potravin. V kontextu opakovaných incidentů s pochybnou kvalitou potravin a praktikami konvenčních výrobců i prodejců v Česku je třeba ocenit přínos APS motivovat spotřebitele k zájmu o kvalitu potravin. Další výzkum by měl směřovat do důkladného rozboru reálných benefitů, jež APS přináší výrobcům a spotřebitelům, a do identifikace faktorů, které jsou pro úspěch autentických APS klíčové. Klíčová slova: alternativní potravinové sítě; farmářský trh; farmářský obchod; postkomunistický kontext; udržitelná výroba a spotřeba potravin; Česko; Praha; Irsko
Abstract v angličtině:
Alternative food networks in a post-communist context:: Farmers‘ markets and farm shops in Czechia Marie Syrovátková ABSTRACT The emergence of farmers‘ markets (FMs) and farm shops (FSs) in Czechia is a follow-up of the expansion of alternative food networks (AFNs) from Western Europe and North America where they have been developing for several decades. AFNs are an up-to-date topic as they respond to the growing concerns about the negative effects of the globalized conventional food system on social, economic and environmental aspects of food production, distribution and consumption. Each form of AFNs emphasizes a different aspect of the food system sustainability. FMs and FSs should primarily enable direct selling of quality local products made by small producers to support local economy, rural development, environmental protection and to improve quality of life. Based on a combination of quantitative and qualitative methods, the aim of the dissertation is to explore the emergence and development of AFNs in Central Europe. Using the example of Czechia, considering the communist past of the region, the work evaluates the contribution of AFNs to build a more sustainable system of food production and consumption and the weak points of the phenomenon in Czechia and, using a comparison of the AFN evolution elsewhere, points out challenges which AFNs face or will face in the future. Major theoretical problems of AFNs are that no universal definition of AFNs exists and that conventional and alternative food networks are in opposition to each other which prevents mutual positive influence. The main problem of Czech FMs and FSs, also experienced by AFNs elsewhere, is the conventionalisation which lies in adopting practices typical for conventional food networks that endangers the authenticity of AFNs, thus the achievement of sustainable goals ascribed to them. AFNs also face the competition of conventional retail chains which show attempts to make profit from the popularity of AFN principles by building campaigns on the Czech origin and quality. The Czech experience confirms the doubts about the ability of consumer-based food movements to achieve sustainable principles ascribed to them. FMs and FSs, which operate on commercial basis, have to meet the customer demand that is often in conflict with AFN principles. Therefore, the major benefit of AFNs lies in the positive example for conventional food system and in stimulating a public debate about the ethics of food production and consumption. In the context of repeated incidents pointing out a questionable food quality and practices of producers and retailers in the Czech conventional food network, AFNs should be valued for a positive motivation of consumers‘ interest in food quality. Next research should focus on a thorough analysis of real benefits which AFNs bring producers and consumers to identify factors which are crucial for the success of authentic AFNs. Keywords: alternative food networks; farmers’ market; farm shop; post-communist context; sustainable food production and consumption; Czechia, Prague; Ireland
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Syrovátková 934 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Syrovátková 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Syrovátková 450 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Syrovátková 299 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marie Syrovátková 856 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. František Križan, Ph.D. 1.45 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 955 kB