velikost textu

Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ontogeneze larválních stádií motolic čeledi Fasciolidae v mezihostitelských plžích.
Název v angličtině:
Ontogenesis of trematode larval stages of the family Fasciolidae in the intermediate snail hosts.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Pankrác
Vedoucí:
RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Id práce:
91520
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fasciolidae, mezihostitel, plž, motolice, miracidium, sporocysta, redie, cerkárie, Fascioloides magna, Fasciola hepatica
Klíčová slova v angličtině:
Fasciolidae, intermediate host, snail, trematodes, miracidium, sporocyst, rediae, cercariae, Fascioloides magna, Fasciola hepatica
Abstrakt:
Čeleď Fasciolidae je významnou skupinou motolic zahrnující vážné patogeny člověka a hospodářských zvířat. Z hlediska rozmnožování probíhá životní cyklus těchto motolic ve dvou fázích – pohlavní rozmnožování v definitivním hostiteli (velcí suchozemští savci) a nepohlavní rozmnožování v mezihostiteli (vodní plži čeledi Lymnaeidae a Planorbidae). Vývoj v mezihostitelském plži je charakteristický produkcí velkého množství larválních stádií parazita (sporocysta, redie, cerkárie), která jsou po opuštění plže a následné transformaci ve vnějším prostředí (metacerkárie) infekční pro definitivního hostitele. Infekci mezihostitelského plže motolicemi doprovází řada převážně negativních vlivů (rozsáhlé patologické změny, které mohou vést ke snížení plodnosti). Shrnutí dosavadních informací týkajících se ontogenetického vývoje motolic čeledi Fasciolidae v mezihostiteli odhaluje, že současné znalosti této části životního cyklu jsou často neúplné a nevyváženě rozložené mezi jednotlivé druhy. Na základě shrnutí lze také vyvodit, které poznatky jsou univerzálně platné a které mezidruhově proměnlivé.
Abstract v angličtině:
The family Fasciolidae is an important group of trematodes including serious pathogens of humans and livestock. The life cycle is divided into two phases – sexual reproduction in the definitive host body (large land mammals) and an asexual reproduction in the intermediate host body (aquatic snails of the family Lymnaeidae and Planorbidae). Development within the snail host is characterized by production of large amounts of parasite larvae (sporocyst, rediae, cercariae). Cercariae released from the snail immediately start to transform into metacercariae, the larval stages infectious for definitive host. Snail phase of infection is generally accompanied by number of mostly negative symptoms (massive pathological changes, often followed by reduction of fertility). This summary reveals that current knowledge concerning the ontogenetic development of fasciolids in the intermediate host is uncomplete and unequally investigated. According to this summary is also obvious that some of the published findings are universally valid for all members of the family Fasciolidae and other are characteristic only for particular species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Pankrác 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Pankrác 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Pankrác 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB