velikost textu

Physical properties of ultrafine-grained magnesium based alloys prepared by various severe plastic deformation techniques

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Physical properties of ultrafine-grained magnesium based alloys prepared by various severe plastic deformation techniques
Název v češtině:
Fyzikální vlastnosti jemnozrnných hořčíkových slitin připravených různými technologiemi
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jitka Stráská
Školitel:
doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Oponenti:
RNDr. Antonín Dlouhý, CSc.
doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
Id práce:
85253
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (4F3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ultra-jemnozrnné materiály; slitiny hořčíku; metody intenzivní plastické deformace; ekvivalentní vložená deformace; vývoj mikrostruktury.
Klíčová slova v angličtině:
Ultrafine-grained (UFG) materials; magnesium alloys; severe plastic deformation (SPD) techniques; equivalent imposed strain; microstructure evolution.
Abstrakt:
Název práce: Fyzikální vlastnosti jemnozrnných hořčíkových slitin připravených různými technologiemi Autor: Jitka Stráská Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedoucí doktorské práce: Doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc. Abstrakt: Tato disertační práce je zaměřena na komplexní studium ultra-jemnozrnné hořčíkové slitiny AZ31 připravené dvěma různými metodami intenzivní plastické deformace: extruzí následovanou protlačováním lomeným kanálem (EX-ECAP) a torzí za vysokého tlaku (HPT). V úvodní části práce jsou detailně rozebrány různé metody intenzivní plastické deformace. V navazující části jsou shrnuty výsledky experimentů. Použitím širokého spektra experimentálních technik byla charakterizována především mikrostruktura, mechanické vlastnosti a struktura mřížových poruch materiálu. Byla zkoumána i strukturní stabilita ultra- jemnozrnné mikrostruktury za zvýšených teplot a za použití rovnic pro růst zrn a Arrheniovy rovnice byly spočteny aktivační energie pro růst zrn pro různé teplotní obory. Měřením hustoty dislokací byl nalezen teplotní interval zotavování a následného růstu zrn. Výsledky měření velikosti růstu zrn byly navíc použity pro ověření Hall-Petchovy rovnice. V poslední části práce je diskutována efektivita dvou zkoumaných metod intenzivní plastické deformace především pro zjemnění zrna. HPT se ukázala jako efektivnější metoda pro zjemnění zrna než EX-ECAP. Zmenšování velikosti zrna bylo navíc doprovázeno vyšší hustotou dislokací a větší mikrotvrdostí. Klíčová slova: Ultra-jemnozrnné materiály; slitiny hořčíku; metody intenzivní plastické deformace; ekvivalentní vložená deformace; vývoj mikrostruktury.
Abstract v angličtině:
Title: Physical properties of ultrafine-grained magnesium based alloys prepared by various severe plastic deformation techniques Author: Jitka Stráská Department / Institute: Department of Physics of Materials Supervisor of the doctoral thesis: Doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc. Abstract: The objective of the doctoral thesis is the complex investigation of ultrafine-grained magnesium alloy AZ31 prepared by two different severe plastic deformation techniques, in particular the hot extrusion followed by equal-channel angular pressing (EX-ECAP) and high pressure torsion (HPT). These severe plastic deformation methods, and as well as many others, are described in detail in the introductory theoretical section. Experimental results are summarized in the following experimental part of the thesis. Mechanical properties, lattice defect structure and especially microstructure were investigated using various experimental techniques. Thermal stability of ultrafine-grained microstructure of AZ31 after EX-ECAP was investigated and the activation energies for grain growth in different temperature ranges were calculated using kinetic equation for grain growth and Arrhenius equation. Results from the dislocation density measurements proved temperature ranges of the recovery and the following grain growth. Results from the grain size measurements verified the validity of well-known Hall-Petch equation. The efficiency of two investigated severe plastic deformation methods is also discussed in detail. HPT proved to be more effective method of grain refinement of AZ31 alloy resulting in significantly higher values of microhardness and dislocation densities. Keywords: Ultrafine-grained (UFG) materials; magnesium alloys; severe plastic deformation (SPD) techniques; equivalent imposed strain; microstructure evolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jitka Stráská 5.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jitka Stráská 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jitka Stráská 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc. 2.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Dlouhý, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. 224 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 241 kB