text size

Uplatnění potenciálu vysokoškolsky vzdělaných zahraničních pracovníků na českém trhu práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Uplatnění potenciálu vysokoškolsky vzdělaných zahraničních pracovníků na českém trhu práce
Titile (in english):
Utilization of Educational Attainment of Foreign Migrant Workers in the Czech Labour Market
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Ondřej Valenta
Supervisor:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Opponents:
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, Ph.D.
Thesis Id:
85181
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Social Geography and Regional Develop. (31-340)
Study programm:
Social Geography and Regional Development (P1309)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
26/09/2018
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
zahraniční zaměstnanost, vysokoškolské vzdělání, mezinárodní migrace, trh práce, převzdělanost
Keywords:
foreign employment, tertiary education, international migration, labour market, educational mismatch
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato dizertační práce je zaměřena na jedno z nejaktuálnějších témat v oblasti mezinárodní pracovní migrace, a tím je problematika využití vzdělanostního potenciálu vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků na trhu práce v hostitelské zemi, především pak míra jejich převzdělanosti. Věnuje se konkrétně situaci na českém trhu práce v období let 2009 až 2016. Díky přístupu k unikátní sadě neveřejných statistických dat se v českém prostředí jedná o jeden z prvotních kvantitativně zaměřených empirických výzkumů v této oblasti, doplněný o kvalitativní aspekty analýzy. Výsledky výzkumu ukazují, že míra využití vzdělanostního potenciálu těchto pracovníků na českém trhu práce se na nejobecnější úrovni pohybuje okolo 70-80 %, přičemž podíl i počet převzdělaných pracovníků od roku 2009 stoupá. Rozdíly v míře převzdělanosti se pak zásadně liší mezi zahraničními pracovníky na úrovni jednotlivých občanství. Výsledná míra převzdělanosti vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků je na českém trhu práce způsobena především širšími sociálními a ekonomickými faktory. Je to zejména nízká vertikální mobilita vysoce kvalifikovaných zahraničních pracovníků na trhu práce – pro uplatnění jejich vzdělanostního potenciálu je zásadní pozice, kterou na českém trhu práce při svém příchodu obsadí. Podstatné jsou i další charakteristiky trhu práce, jako je například míra nezaměstnanosti nebo odvětvová struktura. Až druhotný vliv mají demografické a sociální charakteristiky daného pracovníka, v kombinaci s integrační strategií, kterou na trhu práce volí. Na tyto skutečnosti jsou českou státní správou reagovány nedostatečně. Opatření s cílem dostat na český trh práce vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky sice existují, ale směřují zejména „ven“, s cílem přilákat na vysoce kvalifikované pozice tyto pracovníky ze zahraniční. Tyto snahy tak opomíjejí vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky, kteří jsou na českém trhu práce již aktivní, a nepřímo tak udržují a posilují současný stav, kdy část zahraničních pracovníků nachází uplatnění v pozicích, které neodpovídají jejich kvalifikaci. Úvod práce tvoří popis kontextu a opodstatnění zvoleného tématu, které je posléze ukotveno v teoretickém a metodologickém rámci. Základ práce tvoří čtyři tematicky propojené články, vydané jak v odborných časopisech, tak i jako součást monografie. Závěr práce tvoří shrnutí výsledků výzkumu, které je doplněno o doporučení v oblasti jak dalších výzkumných aktivit, tak i v oblasti řízení oblasti mezinárodní migrace a integrace v Česku.
Abstract:
Abstract This doctoral thesis addresses one of the most significant topics in contemporary research in international migration; that is the education-occupation mismatch of highly qualified foreign workers in the labour market of a host country. The thesis focuses on the situation in the Czech labour market in the time-period between 2009 and 2016. By the possibility to utilize a unique set of non-public, anonymized individual data on foreign employment this thesis provides a first thorough empirical evidence on the level of mismatch of skilled migrant workers in the Czech labour market, with a dominant focus on quantitative approach to the given issue. Results of the research reveal that the mismatch between the migrant employees’ attained (tertiary) and required education at their job occupations on the Czech labour market does exist and it is encountered by 20-30 % of tertiary educated foreign workers; moreover, level of mismatch has been gradually increasing over the given time-period. The differences in the level of mismatch then fundamentally differ across particular citizenship groups. The resulting level of mismatch of highly skilled foreign workers in the Czech labour market seems to be driven predominantly by broader social and economic drivers. More specifically, these are particularly a limited vertical mobility of the workers in the labour market – the point of entry into the Czech labour market thus seems to be the most significant factor; additionally, rate of unemployment or regional economic structures are of a significant importance too. Demographic and social characteristics at the individual migrants’ level in combination of pursued integration practices and strategies in the labour market are only of a secondary influence. These issues are addressed by the relevant policies inadequately in Czechia. A number of measures aiming at attracting highly qualified foreign workers to highly qualified positions in the labour market do exist in Czechia; nevertheless, they are oriented outwards, to potential migrants abroad. These efforts thus neglect the highly qualified foreign workers already active in the Czech labour market and result in retaining the unfavourable situation in which 20-30 % of highly skilled foreign workers face education-occupation mismatch. The content of the doctoral thesis unfolds as follows: the introductory part focuses on justifying the topic by describing broader social and economic context, in which it takes place. This is followed by description and discussion of the conceptual and methodological framework. The heart of the thesis includes four scientific contributions addressing the issue of education-occupation mismatch of highly skilled foreign workers in the Czech labour market from various aspects. The concluding part provides a summary of the most important results of the research as well as recommendation as to further research and policy in the area of international migration and integration in Czechia.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ondřej Valenta 2.73 MB
Download Abstract in czech Mgr. Ondřej Valenta 206 kB
Download Abstract in english Mgr. Ondřej Valenta 125 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Ondřej Valenta 253 kB
Download Opponent's review RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. 430 kB
Download Opponent's review Mgr. Ing. Miloslav Bahna, Ph.D. 96 kB
Download Defence's report 968 kB