velikost textu

Territorial identities and religion in Czechia and Central Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Territorial identities and religion in Czechia and Central Europe
Název v češtině:
Územní identity a náboženství v Česku a střední Evropě
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Daniel Vinson Reeves
Školitel:
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Mgr. Juraj Majo, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Id práce:
83055
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
náboženství, střední Evropa; geografie náboženství; identita
Klíčová slova v angličtině:
religion; Central Europe; geography of religion; identity
Abstrakt:
Abstrakt: Územní identity jsou mosaikou mnoha různých kulturních prvků, z nichž jedním je i náboženství. Tato práce se zaměřuje na náboženství jako na součást územních identit různých měřítek v Česku a ve vybraných sousedních státech. Náboženský prvek jako projev územní identity může nabývat různých podob: použití poštovní známky s náboženským tématem, použití křesťanského toponyma, zařazení náboženského místa do mentální mapy rodného města, ale také vyjádření stanoviska k restituci sporných církevních majetků. Náboženství je nedílně svázané s osobní představou místa bez ohledu na formu (aktivní, pasivní) praktikování náboženství. Předkládaná práce představuje náboženství jako nedílnou součást územních identit ve střední Evropě na základě čtyř případových studií. Výsledky práce ukazují, že Polsko a Slovensko vykazují větší sklon k uznání a začlenění náboženských prvků do konstrukce územních identit než Česko, což platí jak na národní (poštovní známky), tak na lokální úrovni (toponyma, mentální mapy). Každá z použitých metod (analýza poštovních známek, toponym a mentálních map) se osvědčila při zkoumání náboženských prvků jako nedílné součásti územních identit podobně jako komparativní analýza a případová studie představená v článku „Sekularizace a církevní majetek: případ Česka“. Na základě syntézy poznatků ze všech studií lze identifikovat dichotomii mezi pasivní a aktivní formou náboženské identity jako velmi významný faktor ovlivňující podobu konstrukce územní identity.
Abstract v angličtině:
Abstract: Territorial identities are a mosaic of many different cultural elements, from which religion is just one subset. This dissertation explores elements of religion as they are expressed within territorial identities at varying scale levels in Czechia and several neighboring countries. The use of a religiously themed postage stamp or a Christian toponym, the inclusion of a religious site in a hand drawn map of one’s hometown or one’s position regarding the return of disputed properties to the churches they were taken from years ago, each of these can be an expression of territorial identity. Whether actively practiced or passively acknowledged, religion is bound up in our sense of place. The four separate studies that make up the body of this dissertation present religion’s case as an integral ingredient within the territorial identities of Central Europe. In terms of spatial differences, Slovakia and Poland are more likely, as compared to Czechia, to recognize and include elements of religion in their territorial identities. This is true at both national – postage stamps – and local levels – toponyms and cognitive maps. Each of the methods used to explore the presence of religion in expressions of territorial identity – postage stamps, toponyms and cognitive maps – proved effective. The comparative analyses and case study presented in the article “Secularization and church property: The case of Czechia” also proved effective in shedding light on religion as a component of territorial identities. The recurring dichotomy of passive and active forms of religious identity and their differing impacts on territorial identities becomes apparent when the studies are examined collectively.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Daniel Vinson Reeves 4.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Daniel Vinson Reeves 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Daniel Vinson Reeves 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Juraj Majo, Ph.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 469 kB