velikost textu

Kinematický vývoj rozhraní tepelsko-barrandienské jednotky a moldanubika během svrchního devonu a spodního karbonu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kinematický vývoj rozhraní tepelsko-barrandienské jednotky a moldanubika během svrchního devonu a spodního karbonu
Název v angličtině:
The Late Devonian to early Carboniferous kinematic evolution of the Teplá-Barrandian/Moldanubian boundary
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Tomek
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vladislav Babuška, DrSc.
Id práce:
81595
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český masiv, středočeská střižná zóna, gföhlská sutura, moldanubikum, tepelsko-barrandienská jednotka, variský orogen
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian Massif, Central Bohemian shear zone, Gföhl suture, Moldanubian unit, Teplá-Barrandian unit, Variscan orogeny
Abstrakt:
ČESKÝ ABSTRAKT KINEMATICKÝ VÝVOJ ROZHRANÍ TEPELSKO–BARRANDIENSKÉ JEDNOTKY A MOLDANUBIKA BĚHEM SVRCHNÍHO DEVONU A SPODNÍHO KARBONU Starosedelský komplex (SSC) představuje relikt metagranitoidů magmatického oblouku v jižní části sedlčansko–krásnohorského metamorfovaného ostrova, který je obklopen granitoidy středočeského plutonického komplexu na rozhraní tepelsko–barrandienské jednotky (TBJ) a moldanubika (MJ) v Českém masívu. SSC zahrnuje především deformované ortoruly, jejichž vápenato-alkalický protolit granodioritu až tonalitu svrchnoddevonského stáří (Košler et al., 1993) byl často mechanicky mísen s méně zastoupenými bazičtějšími magmaty. Lokálně zachované subhorizontální intruzívní kontakty ortorul s jejich okolním metasedimentárním pláštěm naznačují, že tato magmata intrudovala v podobě generelně ploše uloženého žilného komplexu. V SSC se zachovaly ploché subsolidové foliace (sklon <40°) a subhorizontální ~SV–JZ orientované minerální lineace. Studium mezoskopických staveb, anizotropie magnetické susceptibility (AMS) a analýza mikrostruktur odhalily konstrikční tvar deformačního elipsoidu s dominancí koaxiálního čistého střihu. Stupeň regionální metamorfózy byl odhadnut na podmínky facie zelených břidlic, hloubka vmístění SCC byla tedy odhadnuta na 10 až 12 km. S ohledem na výše zmíněná fakta navrhuji, že intruze SSC mohla souviset se subdukcí saxothuringické oceánské kůry pod TBJ. Během svrchního devonu fungoval v jv. křídle TBJ pravostranný transtenzní režim s maximálním roztažením ve směru SV–JZ. Naopak na SZ probíhalo maximální zkrácení paralelně s kolizní zónou (tepelská sutura) v transpresním režimu, ovšem se shodným směrem maximálního roztažení. Ploché svrchnodevonské stavby SSC byly přepracovány v ~100 m široké přechodové zóně podél kontaktu s ~346 Ma kozárovickou intruzí (KZG) do strmých subsolidových foliací (sklon >75°), které si zachovaly ~SV–JZ-orientované minerální lineace. Strmé magmatické až subsolidové stavby stejné orientace v KZG naznačují, že přepracování bylo spjato s dextrální transpresí během vmístění KZG. Klíčová slova: Český masív, středočeská střižná zóna, moldanubikum, tepelsko– barrandienská jednotka, variská orogeneze, transtenze
Abstract v angličtině:
ENGLISH ABSTRACT The Late Devonian to Early Carboniferous kinematic evolution of the Teplá–Barrandian/Moldanubian boundary The Staré Sedlo complex (SSC) is a relic of meta-igneous arc-related pluton in the southern part of the Sedlčany–Krásná Hora roof pendant, intruded by granitoids of the Central Bohemian Plutonic Complex along the boundary of Teplá–Barrandian (TBU) and Moldanubian units (MU), Bohemian Massif. The SSC mainly comprises deformed orthogneisses of calc-alkaline granodiorite to tonalite protoliths of Late Devonian age (380−365 Ma; Košler et al., 1993) that were commonly mingled with minor basic magmas. Locally preserved subhorizontal intrusive contacts of the orthogneisses against their meta-sedimentary host rock indicate that these magmas intruded as a sill complex. The SSC preserves a rather unusual flat-lying subsolidus foliation (dip <40°) associated with subhorizontal ~NE–SW-trending mineral lineation. Mesoscopic structures, anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), and deformational microstructures indicate prolate shape of the strain ellipsoid with dominant coaxial pure shear regime. The solid state microstructures record cooling of the orthogneiss protolith down to the ambient greenschist facies conditions followed by its static recrystallization due to the intrusion of the younger granitoids. Thus the emplacement level of the SSC is inferred to have been between 10 to 12 km. Finally, it is suggested that the intrusion of the SSC might have been related to the subduction of the Saxothuringian oceanic crust below the Teplá–Barrandian unit and that a dextral transtensional (pull-apart?) regime operated along the SE flank of the TBU during the Late Devonian, with the maximum principal extension in the NE–SW direction. At the same time, however, dextral transpression operated along the subduction/collision zone to the NW (the Teplá suture) with the same direction of the principal extension. The flat lying Late Devonian fabrics of the SSC were reworked in a ~100 m wide transition zone along the contact with ~346 Ma Kozárovice intrusion into steep subsolidus foliations (dip >75°) bearing also subhorizontal ~NE–SW-trending mineral lineation; the fabric reorientation was associated with dextral transpression during intrusion of the Kozárovice granodiorites. Keywords: Bohemian Massif, Central Bohemian shear zone, Moldanubian unit, Teplá– Barrandian unit, Variscan orogeny, transtension
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Tomek 8.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Tomek 347 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Tomek 349 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladislav Babuška, DrSc. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 81 kB