velikost textu

Pentecostalism among Czech and Slovak Roma: The religiosity of Roma and the practices of inclusion of the Roma in the brotherhood in salvation. Autonomy and Conversions among Roma in Márov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pentecostalism among Czech and Slovak Roma: The religiosity of Roma and the practices of inclusion of the Roma in the brotherhood in salvation. Autonomy and Conversions among Roma in Márov
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Tomáš Hrustič, Ph.D.
Asonzeh Ukah, Dr.
Id práce:
80633
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Doktorský program Antropologie (24-DAN)
Program studia:
Antropologie (P1512)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Romové, náboženství, konverze, misie, autonomie, empowerment, zplnomocnění, letniční hnutí, charismatici, marginalita, vzdělání, autorita, charisma, rozvoj
Klíčová slova v angličtině:
Roma, Gypsies, Religion, Conversion, Mission, Autonomy, Empowerment, Pen-tecostalism, Charismatic Christianity, Marginality, Education, Authority, Charis-ma, Kinship, Faith based organizations, Development
Abstrakt:
Anotace Cílem mé práce je diskutovat možnosti užití konceptu autonomie při studiu konverzí Romů k charismatickému/letničnímu křesťanství. V tomto poli se v poslední době prosazovaly koncepty empowermentu (zplnomocňování) či sociální inkluze, ale chyběla kritická reflexe otázek způsobů vládnutí a útlaku. Vycházím z teze Patricka Williamse (1987; 1991; 1993a), podle kterého francouzští Romové, kteří konvertovali k letničnímu hnutí, dosáhli autonomie (nebo alespoň pocitu autonomie), jež jim dovolovala přehlížet roli strukturálních faktorů a jiných lidí v jejich vlastním jednání. Na případové studii etnografického výzkumu romské charismatického sboru v Západních Čechách rozvíjím koncept autonomie skrze konverzi. Hlavní teoretická inovace mé práce pochází z morální filosofie, především z Christmanovy teorie autonomie (utlačovaných) (2014). Christman definuje autonomii jako reflexivní potvrzování zvolené praktické identity, života, který “stojí za to žít”. Příběh, který misionáři v Márově, místě mého terénního výzkumu, dávali do popředí, byl o Romech, kteří se z pasáků a prodejců drog stali křesťany. Empirická realita a narativy změny však na takto jednoduchý popis radikální změny skrze náboženství vrhají stín pochybnosti. Na základě podrobného rozboru konverze muže závislého na drogách tvrdím, že konvertité přijali praktickou identitu konvertity během toho, kdy opouštěli byznys, anebo dokonce až po tom, co jej opustili. To jim umožnilo zůstat autonomními a získat možnost vykazovat se jako racionální aktéři. V biblické škole při sboru učitelé prosazovali pokoru jako božský princip a cestu ke spáse, a konvertité přijímali podřízenost. Jejich model autonomie skrze konverzi obsahoval možnost podřídit se, přičemž konvertité měli ze situace jiný prospěch. V tomto případě se učili nový řečový kód, který poté mohli používat i jinde. Ve dvou kapitolách také diskutuji otázky leadershipu a příbuzenství v souvislosti s konverzemi.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of my thesis is to discuss the possible uses of the concept of autonomy in the study of conversions of Roma to Charismatic/Pentecostal Christianity. Focus on empowerment and social inclusion has been prevailing in the field, and critical reflection of questions of governance and oppression is lacking. I use the thesis by Patrick Williams (1987; 1991; 1993a), according to whom the French Gypsies who converted to Pentecostalism achieved autonomy or at least a sense of autonomy, which allowed them to downplay the role of structural factors and other people behind their actions. Through a case study from ethnographic fieldwork in a Romani Charismatic congregation in Western Bohemia I extend and refine the concept. The main theoretical innovations come from the contemporary moral philosophy, especially the theory of autonomy (of the oppressed) by Christman (2014) who defines autonomy as a reflexive affirmation of an assumed practical identity, a “life worth living”. The story which missionaries in Márov, the place of my fieldwork, put forward, was that Roma converted from being pimps and drug dealers. The empirical realities and narratives about the change cast doubt on the easy account of radical change through the religion. Based on a detailed focus on conversion of one former drug addict I suggest that the converts took the practical identity of a convert while or even after leaving the business, which allowed them to remain autonomous and become seen as rational actors. In a Bible school, which was affiliated to the congregation, humbleness was promoted as a divine principle and possible road to salvation, and the converts seemed to have accepted the submission. Their model of autonomy through conversion contained the possibility of submission, while finding their own benefit in the situation – in this case learning a new speech code which they could then use elsewhere. In two chapters I also discuss questions of leadership and kinship with relation to conversions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D. 2.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Ripka, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Hrustič, Ph.D. 490 kB
Stáhnout Posudek oponenta Asonzeh Ukah, Dr. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 300 kB