velikost textu

Počátky teorie matic v českých zemích (a jejich ohlasy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počátky teorie matic v českých zemích (a jejich ohlasy)
Název v angličtině:
Origins of Matrix Theory in Czech Lands (and the responses to them)
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
Oponenti:
RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Id práce:
71298
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Obecné otázky matematiky a informatiky (4M8)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teorie matic, historie matematiky,Weyrova charakteristika,Weyruv kanonický tvar
Klíčová slova v angličtině:
matrix theory, history of mathematics, Weyr characteristic, Weyr canonical form
Abstrakt:
Abstrakt: V osmdesátých letech 19. století a na počátku let devadesátých pub- likoval pražský matematik Eduard Weyr důležité výsledky z teorie matic. Jeho práce zůstaly po několik desetiletí jedinými významnými texty z této discip- líny, které vzešly z české matematické komunity. Přestože byl Weyr jedním z mála evropských matematiků, kteří v té době teorii matic znali a rozvíjeli ji, byly jeho výsledky téměř sto let opomíjeny. Eduard Weyr objevil tzv. Weyrovu charakteristiku, která je duální posloupností ke známější Segreově charakteris- tice, a tzv. typický tvar matice. Tento kanonický tvar dnes nese Weyrovo jméno. Lze jej pomocí simultánních permutací řádků a sloupců převést na běžně použí- vaný Jordanův kanonický tvar, přičemž v některých matematických otázkách je Weyrův kanonický tvar vhodnější než Jordanův. V posledních letech povědomí o tomto kanonickém tvaru narůstá, v roce 2011 byla publikována monografie, která je věnována právě Weyrovu kanonickému tvaru.
Abstract v angličtině:
Abstract: In the 1880s and early 1890s, the Prague mathematician Eduard Weyr published his important results in matrix theory. His works represented the only significant contribution to matrix theory by Czech mathematicians in many decades that followed. Although Eduard Weyr was one of the few European mathematicians acquainted with matrix theory and working in it at that time, his results did not gain recognition for about a century. Eduard Weyr discovered the Weyr characteristic, which is a dual sequence to the better known Segre characteristic, and also the so-called typical form. This canonical form of a matrix is nowadays called the Weyr canonical form. It is permutationally similar to the commonly used Jordan canonical form of the same matrix and it outperforms the Jordan canonical form in some mathematical situations. The Weyr canonical form has become much better known in the last few years and even a monograph dedicated to this topic was published in 2011.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB