velikost textu

Nejvýznamější toradžské rituály a jejich dnešní podoba

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nejvýznamější toradžské rituály a jejich dnešní podoba
Název v angličtině:
The most important Toraja rituals and their current form
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Michaela Budiman, Ph.D.
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Oponenti:
Ing. Zorica Dubovská
Mgr. Blanka Michaela Remešová, Ph.D.
Id práce:
69185
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Dějiny a kultura islámských zemí (DKIZ)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce s názvem Nejvýznamnější toradžské rituály a jejich dnešní podoba pojednává o etniku Toradžů, jež obývá provincii Tana Toraja v jižní části indonéského ostrova Sulawesi. Práce se zabývá toradžskou kulturou a soustředí se na dva soudobé nejvýznamnější rituály – pohřby a svatby. Jejím cílem je nastínit podobu těchto obřadů v jejich původní formě a zachytit zásadní sociální a náboženské změny, ke kterým dochází v toradžské společnosti od počátku 20. století, kdy na území dnešní Tana Toraja vstoupili první nizozemští misionáři. Toradžům, do té doby vyznávajícím autochtonní náboženství Aluk Todolo, představili křesťanství, a ti k němu postupně téměř všichni konvertovali, aniž by však zcela opustili své původní zvyky. V práci poukazuji na to, jak nově přijaté křesťanství ovlivnilo podobu rituálů, soustřeďuji se zejména na jejich formální a principiální významové posuny. Práce je založena především na terénním výzkumu, při kterém jsem uskutečnila a nahrála četné rozhovory, dále jsem také aplikovala metodu zúčastněného pozorování. Po návratu z terénu jsem shromážděný textový, hlasový i filmový materiál analyzovala. Na základě jeho rozboru a studia odborné literatury jsem dospěla k několika závěrům. Křesťanství bylo představeno nejprve ve školách, takže mezi první konvertity se řadily především děti, které pak následovali jejich rodiče. V současné době jsou mezi Toradži přibližně jen 4 % vyznavačů Aluk Todolo, a tak znalosti o tomto náboženství a tradicích předků jsou zejména mezi mladší populací velmi mizivé. Sociální stratifikace, která v minulosti zcela determinovala charakter pořádaných obřadů, stále hraje (i když dnes již v omezené míře) svou roli. Moderní toradžské pohřby zahrnují prvky náboženství Aluk Todolo, zvykového práva adat i křesťanství.
Abstract v angličtině:
The presented doctoral thesis called The Most Important Toraja Rituals and Their Current Form deals with the ethnic group of Toraja, who inhabit the province of Tana Toraja, located in the southern part of the Indonesian island of Sulawesi. The work presents Toraja culture with a focus on two of the most important rituals – funerals and weddings. The goal is to outline the original form of these rituals and to capture the major social and religious changes in Toraja society since the Dutch missionaries first entered the area of present day Tana Toraja at the beginning of the 20th century. The Dutch introduced Christianity to the Toraja people, who until then adhered to their autochthonous religion Aluk Todolo. Almost all of the Toraja people gradually converted to Christianity, though they did not fully leave behind their original customs. In this work, I advert to how much the newly accepted Christianity influenced contemporary Toraja rituals, with an emphasis on the shift in their form and meaning. The work is based mostly on the field research; I implemented the method of concentrated observation. I also conducted and recorded many interviews with local people. After returning from the field, I analysed all of the collected text, voice, and video materials. Based on its analysis and the specialized literature on Toraja culture and history, I came to several conclusions. Christianity was primarily introduced at schools, and therefore the first converts were mainly children, who afterwards were followed by their parents. Currently only about 4 % of the population still practises Aluk Todolo, thus the knowledge of this religion and the tradition of ancestors, especially among the younger generation, is decreasing dramatically. The social stratification, which in the past fully determined the character of the performed rituals, still plays a role (even though only to a limited extent).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Michaela Budiman, Ph.D. 12.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Michaela Budiman, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Michaela Budiman, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. 1.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Zorica Dubovská 829 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Blanka Michaela Remešová, Ph.D. 691 kB