velikost textu

Odpovědnost v pracovním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost v pracovním právu
Název v angličtině:
Responsibility in Labour Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Irena Mandíková
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
61095
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpovědnost, pracovněprávní, vztah
Klíčová slova v angličtině:
responsibility,labour-law, relationship
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou odpovědnosti v pracovněprávních vztazích. Úvod práce je zaměřen na vymezení odpovědnosti v pracovním právu z obecného hlediska, a to především prostřednictvím jejích charakteristických rysů. Poté následuje klasifikace odpovědnosti z pohledu jednotlivých právních odvětví. Převážná část této práce je zaměřena na nejvýznamnější druh pracovněprávní odpovědnosti, jíž je odpovědnost za škodu. Zde jsou podrobně popsány jednotlivé druhy odpovědnosti za škodu, a to jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Samostatný oddíl této práce je věnován odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Práce se rovněž zabývá odpovědností za škodu ve služebním poměru, tj. odpovědností příslušníků ozbrojených sil a civilních zaměstnanců státu. V závěru se práce v krátkosti zmiňuje taktéž o odpovědnosti vznikající z titulu bezdůvodného obohacení. Výklad se u jednotlivých druhů odpovědnosti v oblasti pracovního práva zaměřuje také na problémy, jež se v praxi vyskytují při aplikaci jednotlivých ustanovení zákoníku práce. Dále je doplněn o řadu rozhodnutí vyšších soudních instancí, jejichž znalost je zejména v některých případech nezbytná pro správnou aplikaci zákonných ustanovení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with responsibility in labour-law relationships. At the beginning, the thesis focuses on defining responsibility in labour law from a general perspective, in particular in the light of its characteristics. This part is followed by a classification of responsibility in terms of individual branches of law. A prevalent part of this thesis examines the most common type of labour-law responsibility, i.e. responsibility for damage. This part describes in detail the individual types of responsibility for damage from the point of view of employees as well as employers. A special part of this thesis is devoted to the employer’s responsibility for damage in case of occupational injuries and diseases. The thesis also deals with responsibility for damage in service, i.e. responsibility of members of the armed forces and civil servants. At the end of the thesis, there is also brief information on responsibility due to unjust enrichment. The interpretation of the individual types of responsibility in labour law focuses on issues encountered in practice with respect to the application of individual Labour Code provisions. Several decisions of higher-instance courts are also added because their knowledge is necessary in certain cases for the correct application of statutory provisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Irena Mandíková 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Irena Mandíková 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Irena Mandíková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 772 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 1.06 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 266 kB