velikost textu

Próza Zlomený světem v kontextu naturalismu - komplement k diplomové práci Juhani Aho a analýza díla Osamělý

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Próza Zlomený světem v kontextu naturalismu - komplement k diplomové práci Juhani Aho a analýza díla Osamělý
Název v angličtině:
A prose Ill-used by life in the context of naturalism - a supplement of diploma thesis Juhani Aho and the analysis of his work Alone
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marika Kimatraiová
Oponenti:
PhDr. Hilkka Lindroos, CSc.
PhDr. Jan Petr Velkoborsky
Id práce:
57372
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Finština (FIN)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
1. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato rigorózní práce představuje doplněk k mé diplomové práci, kde se soustřeďuji zejména na finský naturalismus na konci devatenáctého století a v současnosti. Soudobá finská badatelka Riikka Rossi vypracovala model, aby popsala literaturu ve Finsku na konci devatenáctého století. Model se skládá ze tří způsobů úpadku: dynamické, tragické a statické entropie. Moje práce pojednává o všech těchto formách naturalismu. Abych mohla demonstrovat rysy naturalismu ve finské literatuře, vybrala jsem si Ahovu prózu Maailman murjoma (Zlomený světem, 1894 ), která byla dříve klasifikována jako dílo realistické. Juhani Aho byl s úsilím realistů úzce spjat: přál si popisovat skutečnost, kterou viděl a cítil, věrně a bez příkras a ostražitě si všímal změn, které přinesla nová doba - ale je zde také obava, zda nové je vždy konec konců lepší. V jeho díle Rautatie zanechává zklamání starých manželů melancholickou příchuť a v Maailman murjoma železnice a vlak zničí život prostému venkovanovi. Podle Riikky Rossi Maailman murjoma je prototypickým příkladem tragické entropie. Její entropický model dokazuje, že mnoho literárních děl, dříve klasifikovaných jako realistická, může být nyní interpretováno jako díla naturalistická - Ahova próza Maailman murjoma je příkladem.
Abstract v angličtině:
This ngorous thesis represents a complement of my diploma thesis, where I particularly concentrate on Finnish naturalism both at the close of the 19th century and at present. Contemporary Finnish researcher Riikka Rossi has created a model to describe late 19th-century literature in Finland. It consists of three modes of decay: dynamic, tragic and static entropy. My thesis has dealt with all these forms of naturalism. To demonstrate naturalist features in Finnish literature I ha ve choosen Aho 's pro se Maailman murjoma (Ill-used by Lije, 1894 ), which was formerly classified as a realist work. Juhani Aho was with the realists' endeavors clo sely connected: he wished to describe the reality he saw and felt faithfully and without embellishment, and he was alert to notice the changes brought by the new times - but there is also doubt whether the new is always better after all. In his work Rautatie the disappointment of the old couple leaves a melancholy aftertaste and in Maailman murjoma the railroad and the train destroy the life of a simple countryman. According to Riikka Rossi Maailman murjoma is a prototypical example of tragic entropy. Her model of entropies demonstrates that many literary works previously classified as realist can be nowadays interpreted as naturalist - Aho 's pro se Maailman murjoma sets an example.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marika Kimatraiová 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marika Kimatraiová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marika Kimatraiová 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hilkka Lindroos, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Petr Velkoborsky 149 kB