velikost textu

Application of Software Components in Operating System Design

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Application of Software Components in Operating System Design
Název v češtině:
Aplikace softwarových komponent pro návrh operačního systému
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Děcký
Školitel:
doc. Ing. Petr Tůma, Dr.
Oponenti:
Dr. Björn Döbel
Ing Michal Sojka, Ph.D.
Id práce:
44071
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (P1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (4I2)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
operační systémy, mikrojádro, multiserver, HelenOS, architektura softwaru, softwarové komponenty, formalní verifikace
Klíčová slova v angličtině:
operating systems, microkernel, multiserver, HelenOS, software architecture, software components, formal verification
Abstrakt:
Tato doktorská práce popisuje primární cíl mikrojádrového multiserverového operačního systému HelenOS. Primárním cílem projektu HelenOS je vytvoření komplexní výzkumné a vývojové platformy pro doménu obecných operačních systémů, která by podporovala nejmodernější přístupy a metody (například verifikaci správnosti) a současně kladla důraz na praktickou relevanci. Text práce popisuje jaké konkrétní prostředky návrhu (založené na softwarových komponentách), implementace, vývojového procesu a verifikace, které jsou použity pro dosažení primárního cíle. Text práce dále hodnotí současný stav projektu HelenOS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis describes the primary goal of the HelenOS microkernel multiserver operating system. The primary goal of the HelenOS project is to create a comprehensive research and development platform in the domain of general-purpose operating systems that would support state-of-the-art approaches and methods (such as verification of correctness) while at the same time focusing on practical relevance. The text of the thesis describes what specific means in terms of design (based on software components), implementation, development process and verification are used to achieve the primary goal. The thesis also evaluates the current state of HelenOS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Děcký 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Děcký 163.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Děcký 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Děcký 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Björn Döbel 869 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing Michal Sojka, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 87 kB
Stáhnout Errata Mgr. Martin Děcký 281 kB