velikost textu

Rozšířená mimetická gravitace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozšířená mimetická gravitace
Název v angličtině:
On Extended Mimetic Gravity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Pavel Jiroušek
Vedoucí:
Dr. Alexander Vikman
Id práce:
222561
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika (FTF)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
24. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mimetická gravitace
Klíčová slova v angličtině:
mimetic gravity
Abstrakt:
V této práci zkoumáme dvě nová rozšíření nedávno objevené mimetické gravitace. Mimetická gravitace je tensorová-skalární teorie schopná popisu temné hmoty na kosmologických škálách. Tato teorie lze být povážovánu za nízko-energetickou limitu projektovatelné Hařavovy-Lifshitzovy gravitace. Tato nová rozšíření představují přímou vazbu gradientu mimetického pole na tenzor křivosti. Tyto vazby jsou zdrojem anizotropního napětí v tenzoru energie a hybnosti, který je nenulový i v prvním řádu perturbací na kosmologickém pozadí. Dále ukážeme, že nově zavedené členy ovlivní rychlost zvuku skalárních kosmologických perturbací, ale především ovlivní i rychlost šíření gravitačních vln. Anizotropní napětí a netriviální rychlost propagace gravitačních vln jsou nové vlastnosti, které se v předchozích modelech mimetické hmoty nevyskytovaly. Dále demonstrujeme, že přítomnost mimetické hmoty změní effektivní Newtonovu konstantu na úrovni Friedmanových rovnic pro kosmologické pozadí. Odvodíme kvadratickou akci pro skalární i tenzorové perturbace a krátce diskutujeme možné nestability. Též diskutujeme omezení našeho modelu z pozorování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
We consider a novel extension of the recently proposed mimetic gravity. The latter is a scalar-tensor theory which is able to describe dark matter on cosmological scales. Moreover, this theory can be considered as a low energy limit of the projectable Horava-Lifshitz gravity. The proposed novel extension directly couples gradients of the mimetic scalar field to the curvature tensor. These couplings introduce into the energy momentum tensor an anisotropic stress which is non-vanishing even at the first order in perturbations around a cosmological background. Further we show that such terms modify the formula for the speed of sound of scalar perturbations and even more importantly change the speed of propagation for the gravitational waves. The appearance of the anisotropic stress and the consequent nontrivial speed of propagation of the gravity waves are new phenomena which were not present in the previously studied mimetic models. Furthermore, we demonstrate that the effective Newton's gravitational constant in the background Friedmann equations is shifted in the presence of the novel couplings of the mimetic scalar field. We calculate the quadratic action for scalar and tensor perturbations and briefly discuss possible instabilities. Finally we consider the current observational bounds on the model. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Jiroušek 720 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Jiroušek 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Jiroušek 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. 39 kB