velikost textu

Fenomén feminizácie v prostredí zdravotníctva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén feminizácie v prostredí zdravotníctva
Název v angličtině:
The phenomenon of feminization in healthcare environment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Stela Kubizniaková
Vedoucí:
doc. Monika Bosá, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Šárka Klokočková
Id práce:
221613
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Program Řízení a supervize (24-KRS)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (RS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Feminizmus, fenomén feminizácie, zdravotníctvo, žena, gender, starostlivá inštitúcia, management, rodovo podmienené špecifiká, zdravotnícky profesionál, zdravotná sestra, lekárka.
Klíčová slova v angličtině:
Feminism, phenomenon of feminization, health care, woman, gender, caring institution, management, gender-based specifics, health care professional, nurse, doctor.
Abstrakt:
Abstrakt Predložená diplomová práca sa zameriava na identifikovanie rodovo podmienených špecifík v zdravotníctve, konkrétne vo výseku managementu zdravotníckej inštitúcie ako starostlivej inštitúcie. V teoretickej časti sme vymedzili pojem feminizmu a predstavili sme feministické stanoviská. Predstavili sme problematiku gendru a opísali sme medicínu ako feminizované prostredie. Zamerali sme sa aj na legislatívne vymedzenie práce v zdravotníctve z hľadiska managementu a v neposlednom rade sme definovali stereotypy. V uskutočnenom kvalitatívnom výskume sme pomocou neštruktúrovaných rozhovorov so zdravotníckymi profesionálkami (zdravotnými sestrami a lekárkami) z Českej a Slovenskej republiky, skúmali rodovo podmienené špecifiká v zdravotníctve. Z výskumu vyplynulo, že v zdravotníctve sa rodové špecifiká objavujú, a to v oblasti deľby práce, vplyvov na výber zamestnania, rovnosti a nerovnosti, výberu pozície a v oblasti poskytovania starostlivosti. V závere práce prinášam odporúčania na využívanie nástrojov managementu ako prostriedkov k prekonávaniu bariér rovnosti v kontexte starostlivej inštitúcie. Kľúčové slová Feminizmus, fenomén feminizácie, zdravotníctvo, žena, gender, starostlivá inštitúcia, management, rodovo podmienené špecifiká, zdravotnícky profesionál, zdravotná sestra, lekárka.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented diploma thesis focuses on the identification of gender-based specifics in health care, specifically in the management of a health care institution as a caring institution. In the theoretical part, we defined feminism and feminist views, the concept of gender, medicine as a feminized environment, the legislative definition of work in health care in terms of management and, finally, stereotypes were defined. In the conducted qualitative research, we used unstructured interviews with health professionals (nurses and doctors) from the Czech and Slovak Republics, and we examined the gender-based specifics in health care. Research has shown that gender specificities in health care are emerging, in the areas of division of labor, impacts on job choices, equality and inequality, occupation of position and in provision of care. At the end of the thesis I presented recommendations for the use of management tools as a source of overcoming barriers to equality in the context of a caring institution. Key words Feminism, phenomenon of feminization, health care, woman, gender, caring institution, management, gender-based specifics, health care professional, nurse, doctor.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stela Kubizniaková 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stela Kubizniaková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stela Kubizniaková 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Monika Bosá, Ph.D. 510 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šárka Klokočková 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB