velikost textu

Jednostranné započítanie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jednostranné započítanie
Název v češtině:
Jednostranné započítání
Název v angličtině:
Unilateral set-off
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Veselý
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
220776
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Jednostranný zápočet, soukromé právo, zápočet splatné pohledávky vůči nesplatné, lege de ferenda
Klíčová slova v angličtině:
One-sided credit, private law, set off of outstanding claims, lege de ferenda
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce je právní institut jednostranný zápočet a srovnání jeho úpravy z vícera úrovní; komparace právní úpravy v občanském a obchodním zákoníku, srovnání s úpravou českou, která v roce 2012 po rekodifikaci soukromého práva prošla zásadní změnou a tak se odchýlila od úpravy do té doby shodné se Slovenskou republikou a v neposlední řadě s návrhem společného referenčního rámce, jakožto sjednocující platformy pro konvergenci úprav soukromého práva jednotlivých členských států Evropské unie. Cílem této práce je nejenom deskripce samotných rozdílů v legislativním přístupu k úpravě tohoto institutu napříč výše uvedenými úrovněmi, popř. popis evoluce této právní regulace, ale cílem je i definice návrhů lege de ferenda. Práce poukazuje na potřebu změny v úpravě tohoto institutu, především pak na nutnost jednoznačné definice podmínek započtení splatné pohledávky vůči nesplatné, včetně určení okamžiku jeho účinku. Jenom tak bude právní úprava více konvergovat s požadavky sjednocující platformy společného referenčního rámce a odstraní tak aktuální výkladové rozpory či nedokonalosti v judikatuře. V návrzích lege de ferenda se tato práce inspirovala nejenom zmíněným referenčním rámcem, ale i racionálním jádrem novodobé úpravy české.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the diploma thesis is the legal institute of one-sided credit and comparison of its adjustment from several levels; comparison of legislation in the Civil and Commercial Code, comparison with the Czech version, which in 2012, after the recodification of private law, underwent a fundamental change, thus deviating from the modification until then identical with the Slovak Republic and last but not least with the proposal of a common frame of reference as a unifying platforms for the convergence of the private law adjustments of individual Member States of the European Union. The aim of this work is not only to describe the differences in the legislative approach to adapt this institute across the above mentioned levels, a description of the evolution of this legal regulation, but also the definition of lege de ferenda. The work points to the need for a change in the adaptation of this institute; in particular, the need for a clear definition of the conditions for offsetting the outstanding claim, including the moment of its effect. Only in this way will the legal regulation more converge with the requirements of unifying the platform of the common frame of reference, thus eliminating current interpretative discrepancies or imperfections in the case law. In the lege de ferenda proposals, this work was inspired not only by the mentioned reference framework but also by the rational core of the modern Czech adaptation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Veselý 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Veselý 498 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Veselý 496 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 398 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 489 kB