Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednostranné započítanie
Název práce v jazyce práce (slovenština): Jednostranné započítanie
Název práce v češtině: Jednostranné započítání
Název v anglickém jazyce: Unilateral set-off
Klíčová slova: Jednostranný zápočet, soukromé právo, zápočet splatné pohledávky vůči nesplatné, lege de ferenda
Klíčová slova anglicky: One-sided credit, private law, set off of outstanding claims, lege de ferenda
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2019
Datum zadání: 20.11.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.11.2019
Datum a čas obhajoby: 27.02.2020 11:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 131
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:28.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2020
Oponenti: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem diplomové práce je právní institut jednostranný zápočet a srovnání jeho úpravy z vícera úrovní; komparace právní úpravy v občanském a obchodním zákoníku, srovnání s úpravou českou a v neposlední řadě s návrhem společného referenčního rámce. Cílem této práce je nejenom deskripce samotných rozdílů v legislativním přístupu k úpravě tohoto institutu napříč výše uvedenými úrovněmi, popř. popis evoluce této právní regulace, ale cílem je i definice návrhů lege de ferenda. Práce poukazuje na potřebu změny v úpravě tohoto institutu, především pak na nutnost jednoznačné definice podmínek započtení splatné pohledávky vůči nesplatné, včetně určení okamžiku jeho účinku, a na aktuální výkladové rozpory či nedokonalosti v judikatuře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of the diploma thesis is the legal institute of one-sided credit and comparison of its adjustment from several levels; comparison of legislation in the Civil and Commercial Code, comparison with the Czech version and last but not least with the proposal of a common frame of reference. The aim of this work is not only to describe the differences in the legislative approach to adapt this institute across the above mentioned levels, a description of the evolution of this legal regulation, but also the definition of lege de ferenda. The work points to the need for a change in the adaptation of this institute, in particular the need for a clear definition of the conditions for offsetting the outstanding claim, including the moment of its effect, and eliminating current interpretative discrepancies or imperfections in the case law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK