velikost textu

Motivace a bariéry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace a bariéry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Název v angličtině:
Motivation and Barriers to Continuing Education of Secondary School Teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gabriela Skorková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
217951
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Andragogika, další vzdělávání, profese učitele, profesní rozvoj, motivace
Klíčová slova v angličtině:
Andragogy, further education, profession of teacher, professional development, motivation
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je teoreticko empirická a zabývá se aktuálním tématem motivace a bariér dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách v České republice. Autorka si zvolila tuto oblast, protože téma považuje za důležité a zařazené do seznamu prioritních cílů MŠMT, jež dlouhodobě usiluje o zvýšení profesionality a zlepšení pracovních podmínek učitelů. V první kapitole se nachází definice učitelské profese dle odborné literatury, včetně specifik učitele střední školy. Dále se zaměřuje na další vzdělávání v kontextu celoživotního učení, především pak ve vztahu k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Stěžejní částí je kapitola, která se zabývá motivací pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. Východiskem jsou teorie motivace, dále jsou zde popsány možné motivy a bariéry k účasti na dalším vzdělávání. Teoretická část je zakončena kapitolou věnující se kariéře a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků, zjistit hlavní motivy pro účast na dalším vzdělávání a odhalit případné bariéry a dále prozkoumat přínos a možnou využitelnost dalšího vzdělávání v pedagogické praxi. Východiskem diplomové práce jsou obecné teorie dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzkum je koncipován formou dotazníkového šetření, doplněného individuálními rozhovory. Na základě výzkumných zjištění v závěru práce byla zformulována možná doporučení pro praxi, která mají reagovat na aktuální potřeby pedagogických pracovníků na středních školách. Klíčová slova Andragogika, další vzdělávání, profese učitele, profesní rozvoj, motivace
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis is theoretically empirical and deals with the current topic of motivation and barriers to further education of teachers at secondary schools in the Czech Republic. The author chose this topic, because it considers the topic to be important and included in the list of priority objectives of the Ministry of Education, which has long sought to increase professionalism and improve the working conditions of the teachers. In the first chapter there is a definition of the teaching profession according to professional literature, including the specifics of a secondary school teacher. It also focues on further education in the context of lifelong learning, especially in relation to further education of teachers. The main part of the chapter deals with the motivation of pedagogical staff for further education. The theoretical part ends with a chapter devoted to the career and professional development of teachers. The aim of the diploma thesis is to analyze the possibilities of further professional education of pedagogical staff, to find out the main motives for participation in further education and reveal possible barriers and explore the benefits and possible usability of further education in pedagogical practice. The starting point of the diploma thesis are general theories of further education of pedagogical staff. The research is designed in the form of questionnaire survey, supplemented by individual interviews. Based on research findings, at the end of the work formulated possible recommendations for practice, which should respond to the current needs of pedagogical staff at secondary schools. Keywords Andragogy, further education, profession of teacher, professional development, motivation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Skorková 1.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gabriela Skorková 191 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Skorková 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Skorková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB