Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Motivace a bariéry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Název práce v češtině: Motivace a bariéry dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol
Název v anglickém jazyce: Motivation and Barriers to Continuing Education of Secondary School Teachers
Klíčová slova: Andragogika, další vzdělávání, profese učitele, profesní rozvoj, motivace
Klíčová slova anglicky: Andragogy, further education, profession of teacher, professional development, motivation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2018
Datum zadání: 20.06.2019
Datum a čas obhajoby: 01.06.2020 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
DOBROVSKÁ, D. Pedagogická a psychologická příprava učitelů odborných předmětů. Praha: ISV, 2004
DVOŘÁKOVÁ, M. ŠERÁK M., Andragogika a vzdělávání dospělých. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016
DYTRTOVÁ, R., KRHUTOVÁ M., Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada, 2009
KOHNOVÁ, J. a kol. Další profesní vzdělávání učitelů a jeho perspektivy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007
KOHNOVÁ, J. Další vzdělávání učitelů a jejich profesní vývoj. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004
KRYKORKOVÁ, H. a kol. Učitel v současné škole. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007
LAZAROVÁ, B. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2006
NEZVALOVÁ, D. Reflexe v pregraduální přípravě učitelů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000
OBST, O. Základy školského managementu pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998
SALIVAROVÁ, J. Vzdělávání dospělých: Příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2014
STARÝ K., DVOŘÁK D., GREGER D., DUSCHINSKÁ K., Profesní rozvoj učitelů. Praha: Karolinum, 2012
VETEŠKA, J. Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých. Praha: Portál, 2016
VETEŠKA, J. Celoživotní učení pro všechny – výzva 21. století. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2014
VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých: pedagogické, andragogické a sociální aspekty. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010
VETEŠKA, J. VÁCLAVKOVÁ, M. Further Education of Upper Secondary School Teachers in the Czech Republic in the Context of Forming Regional Traditions. In: Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers. Katowice: University of Silesia, 2015
WALTEROVÁ, E. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001
Předběžná náplň práce
Anotace:
Diplomová práce je teoreticko empirická a zabývá se aktuálním tématem motivace a bariér dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na středních školách a v České republice. Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků, zjistit hlavní motivy pro účast na dalším vzdělávání a odhalit případné bariéry a dále prozkoumat přínos a možnou využitelnost dalšího vzdělávání v pedagogické praxi. Východiskem diplomové práce jsou obecné teorie dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzkum je koncipován formou dotazníkového šetření, doplněného individuálními rozhovory. Na základě zjištění jsou zformulovány možné návrhy na doporučení, které mají reagovat na aktuální potřeby pedagogických pracovníků na středních školách.

Cíl práce:
Cílem diplomové práce je analyzovat možnosti dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků, zjistit hlavní motivy pro účast na dalším vzdělávání a odhalit případné bariéry a dále prozkoumat přínos a možnou využitelnost dalšího vzdělávání v pedagogické praxi.


Návrh osnovy:
Teoretická část
1. Profese učitele
1.1 Specifika učitele střední školy
2. Další vzdělávání v rámci konceptu celoživotního učení
2.1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
2.1.1 Výzkumná zjištění o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
2.2. Cíle dalšího vzdělávání
2.3 Legislativní rámec dalšího vzdělávání
2.4. Metody a formy dalšího vzdělávání
2.5. Poskytovatelé dalšího vzdělávání
2.6. Kvalita a evaluace dalšího vzdělávání
2.7 Efektivita dalšího vzdělávání
3. Motivace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
3.1 Teorie motivace
3.2 Vzdělávací potřeby
3.3 Konkrétní motivy k dalšímu vzdělávání
3.4 Bariéry dalšího vzdělávání
4. Kariéra a profesní rozvoj pedagogických pracovníků
4.1 Kariérní systém
Praktická část
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Annotation:
The diploma thesis is theoretically empirical and deals with the current topic of motivation and barriers to further education of teachers at secondary schools and in the Czech Republic. The aim of the diploma thesis is to analyze the possibilities of further professional education of pedagogical staff, to find out the main motives for participation in further education and to reveal possible barriers and to further explore the benefits and possible usability of further education in pedagogical practice. The starting point of the diploma thesis are general theories of further education of pedagogical staff. The research is designed in the form of a questionnaire survey, supplemented by individual interviews. Based on the findings, possible proposals for recommendations are formulated, which should respond to the current needs of pedagogical staff at secondary schools.

The aim of the work:
The aim of the diploma thesis is to analyze the possibilities of further professional education of pedagogical staff, to find out the main motives for participation in further education and to reveal possible barriers and to further explore the benefits and possible usability of further education in pedagogical practice.


Curriculum design:
The theoretical part
1. The profession of teacher
1.1 Specifics of a secondary school teacher
2. Further education within the concept of lifelong learning
2.1. Further education of pedagogical staff
2.1.1 Research findings on further education of pedagogical staff
2.2. Objectives of further education
2.3 Legislative framework for further education
2.4. Methods and forms of further education
2.5. Providers of further education
2.6. Quality and evaluation of further education
2.7 Effectiveness of further education
3. Motivation of further education of pedagogical staff
3.1 Theory of motivation
3.2 Educational needs
3.3 Specific motives for further education
3.4 Barriers to further education
4. Career and professional development of pedagogical staff
4.1 Career system
Practical part
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK