velikost textu

Edvard Beneš: zahraniční politika druhého československého prezidenta a její vývoj v letech 1938-1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edvard Beneš: zahraniční politika druhého československého prezidenta a její vývoj v letech 1938-1945
Název v angličtině:
Edvard Beneš: foreign policy of the second Czechoslovak President and its development in 1938-1945
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Oraiqat
Vedoucí:
PhDr. Vít Smetana, PhD.
Oponent:
PhDr. Václav Šmidrkal
Id práce:
215687
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Středoevropská komparativní studia (SKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Edvard Beneš, zahraniční politika Československa 1938-1945, československo-sovětská smlouva, československá exilová vláda, druhá světová válka
Klíčová slova v angličtině:
Edvard Beneš, foreign policy of Czechoslovakia 1938-1945, Czechoslovak-Soviet treaty, Czechoslovak government-in-exile, World War II
Abstrakt:
Abstrakt V předložené diplomové práci zkoumám zahraniční politiku Edvarda Beneše v letech 1938-1945. Zahraniční politika Československa je s Benešem úzce spojena, jelikož ji vedl nepřetržitě od roku 1918 až do roku 1948, nejprve z pozice ministra zahraničí a po roce 1935 z prezidentské funkce. Po Mnichovské dohodě však Beneš svou zahraniční politiku značně přehodnotil a z války vyšlo Československo v úzkém svazku se Sovětským svazem bez žádné protiváhy na Západě. Tento obrat, který později vyústil v transformaci Československa v sovětský satelit, je častým předmětem kritiky druhého československého prezidenta. Cílem této práce je analyzovat vývoj zahraniční politiky Beneše od roku 1938 až do roku 1945 a určit příčiny změny zahraničněpolitické orientace Československa. Soustředit se chci především na pozadí určování zahraniční politiky, jelikož Beneš přizpůsoboval své projevy těm, kterým měly být určeny. Dosáhnout toho chci především na základě výzkumu memoárů tehdejších aktérů a dalších dobových dokumentů. Interpretaci těchto pramenů pak budu konfrontovat se sekundární literaturou. V práci se mimo jiné snažím zjistit, zda lze využitím běžně dostupných pramenů dojít k novým a cenným poznatkům.
Abstract v angličtině:
Abstract In this master’s thesis I am researching the foreign policy of Edvard Beneš in 1938- 1945. Foreign policy of Czechoslovakia is closely linked to Beneš as he led it continuously since 1918 – first as a minister of foreign affairs and after 1935 as president. Beneš did reassess his foreign policy after the Munich Agreement and Czechoslovakia emerged from the World War II tightly connected to the Soviet Union without any western counterbalance. This shift in foreign policy subsequently led to transformation of Czechoslovakia into Soviet satellite which is frequent subject to criticism of Edvard Beneš. The goal of this thesis is to analyse the development of the second Czechoslovak President’s foreign policy in 1938-1945 and to define the causes of the shift in the foreign policy of Czechoslovakia. I will be focusing mainly on the backgrounds of determining the foreign policy since Edvard Beneš’ statements depended mainly on the audience. I want to accomplish that based on research of memoirs and many more documents. I will confront my interpretations of the primary sources with views from the secondary sources. One of the goals of this thesis is also to find out if it’s possible to draw new and valuable conclusions by researching available primary sources.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Oraiqat 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Oraiqat 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Oraiqat 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Smetana, PhD. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Šmidrkal 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB