Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edvard Beneš: zahraniční politika druhého československého prezidenta a její vývoj v letech 1938-1945
Název práce v češtině: Edvard Beneš: zahraniční politika druhého československého prezidenta a její vývoj v letech 1938-1945
Název v anglickém jazyce: Edvard Beneš: foreign policy of the second Czechoslovak President and its development in 1938-1945
Klíčová slova: Edvard Beneš, zahraniční politika Československa 1938-1945, československo-sovětská smlouva, československá exilová vláda, druhá světová válka
Klíčová slova anglicky: Edvard Beneš, foreign policy of Czechoslovakia 1938-1945, Czechoslovak-Soviet treaty, Czechoslovak government-in-exile, World War II
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.07.2019
Datum zadání: 25.07.2019
Datum a čas obhajoby: 25.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2019
Oponenti: PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bílek, Jan, Jan Kuklík, Erik Maršoun, Jan Němeček. Druhý exil Edvarda Beneše: Fotografie z let 1938-1945. Praha: Historický ústav AV ČR, Právnická fakulta UK, Ústav T. G. Masaryka, 2016.
Brod, Toman. Osudný omyl Edvarda Beneše 1939-1948: Československá cesta do sovětského područí. Praha: Academia, 2002.
Brügel, Johann Wolfgang. Češi a Němci 1918-1938. Praha: Academia 2006.
Dejmek, Jindřich. Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata. Část druhá. Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935-1948). Praha: Karolinum, 2008.
Hrbek, Jaroslav, Vít Smetana, Stanislav Kokoška, Vladimír Pilát a Petr Hofman. Draze zaplacená svoboda: Osvobození Československa 1944-1945, svazek I. Praha: Paseka, 2009.
Klimek, Antonín a Zbyněk Zeman. The Life of Edvard Beneš 1884-1948: Czechoslovakia in Peace and War. Oxford: Clarendon Press, 1997.
Kokoška, Stanislav, Jaroslav Hrbek, Jan Němeček, Zdenko Maršálek, Petr Hofman a Vít Smetana. Nultá hodina? Československo na jaře 1945 ve strategických souvislostech. Praha: Euroslavica, 2011.
Křen, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2006.
Kuklík, Jan a Jan Němeček. Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945. Praha: Karolinum, 2004.
Kvaček, Robert. Poslední den: Mnichov – Praha, konec září 1938. Praha: Epocha, 2018.
Marès, Antoine. Edvard Beneš od slávy k propasti: Drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Argo, 2016.
Maršálek, Zdenko. „Česká“, nebo „československá“ armáda? Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939-1945. Praha: Academia, 2017.
Peroutka, Ferdinand. Byl Edvard Beneš vinen? Jinočany: H&H, 1993.
Smetana, Vít. Ani vojna, ani mír: Velmoci, Československo a střední Evropa v sedmi dramatech na prahu druhé světové a studené války. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016.
Smetana, Vít. In the Shadow of Munich: British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938-1942). Praha: Karolinum, 2008.
Předběžná náplň práce
V předložené diplomové práci zkoumám zahraniční politiku Edvarda Beneše v letech 1938-1945. Zahraniční politika Československa je s Benešem úzce spojena, jelikož ji vedl nepřetržitě od roku 1918 až do roku 1948, nejprve z pozice ministra zahraničí a po roce 1935 z prezidentské funkce. Po Mnichovské dohodě však Beneš svou zahraniční politiku značně přehodnotil a z války vyšlo Československo v úzkém svazku se Sovětským svazem bez žádné protiváhy na Západě. Tento obrat, který později vyústil v transformaci Československa v sovětský satelit, je častým předmětem kritiky druhého československého prezidenta. Cílem této práce je analyzovat vývoj zahraniční politiky Beneše od roku 1938 až do roku 1945 a určit příčiny změny zahraničněpolitické orientace Československa. Soustředit se chci především na pozadí určování zahraniční politiky, jelikož Beneš přizpůsoboval své projevy těm, kterým měly být určeny. Dosáhnout toho chci především na základě výzkumu memoárů tehdejších aktérů a dalších dobových dokumentů. Interpretaci těchto pramenů pak budu konfrontovat se sekundární literaturou. V práci se mimo jiné snažím zjistit, zda lze využitím běžně dostupných pramenů dojít k novým a cenným poznatkům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this master’s thesis I am researching the foreign policy of Edvard Beneš in 1938-1945. Foreign policy of Czechoslovakia is closely linked to Beneš as he led it continuously since 1918 – first as a minister of foreign affairs and after 1935 as president. Beneš did reassess his foreign policy after the Munich Agreement and Czechoslovakia emerged from the World War II tightly connected to the Soviet Union without any western counterbalance. This shift in foreign policy subsequently led to transformation of Czechoslovakia into Soviet satellite which is frequent subject to criticism of Edvard Beneš. The goal of this thesis is to analyse the development of the second Czechoslovak President’s foreign policy in 1938-1945 and to define the causes of the shift in the foreign policy of Czechoslovakia. I will be focusing mainly on the backgrounds of determining the foreign policy since Edvard Beneš’ statements depended mainly on the audience. I want to accomplish that based on research of memoirs and many more documents. I will confront my interpretations of the primary sources with views from the secondary sources. One of the goals of this thesis is also to find out if it’s possible to draw new and valuable conclusions by researching available primary sources.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK