velikost textu

Komunikační kompetence uživatelů kochleárního implantátu a jejich školní zařazení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikační kompetence uživatelů kochleárního implantátu a jejich školní zařazení
Název v angličtině:
Communication competencies of cochlear implant users and their school classification
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Doležalová
Vedoucí:
doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Miroslava Kotvová
Id práce:
210944
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kochleární implantát, komunikační kompetence, předškolní věk, školní zařazení, vzdělávání, surdopedie
Klíčová slova v angličtině:
cochlear implant, communication competence, preschool age, school placement, education, hearing impairment
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce „Komunikační kompetence uživatelů kochleárního implantátu a jejich školní zařazení“ se zabývá problematikou kochleárních implantací a komunikačními kompetencemi u dětí s kochleárním implantátem předškolního věku. Cílem práce je zjistit schopnosti komunikace a školní zařazení u dětí s kochleárním implantátem. Práce je rozdělena do dvou stěžejních částí, teoretické a empirické. Teoretická část se zabývá aplikací kochleárního implantátu, celým rehabilitačním procesem před i po zákroku. Dále se zaměřuje na komunikační kompetence a vzdělávání uživatelů s kochleárním implantátem. Empirická část obsahuje deset konkrétních případů dětí s kochleárním implantátem. Soustředí se především na jejich jazykové schopnosti a to slovní zásobu, porozumění jazyku a gramatice. Z empirické části vyplývá, že kochleární implantát prospívá jazykovým schopnostem, větší část dětí ze zkoumaného vzorku se vyrovnala intaktním vrstevníkům. KLÍČOVÁ SLOVA kochleární implantát, komunikační kompetence, předškolní věk, školní zařazení, vzdělávání, surdopedie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis „Communication Competence of Cochlear Implant Users and Their School Placement” deals with cochlear implants problematic and communication competence of preschool aged children with cochlear implants. The thesis focuses on communication skills and school placement of children with cochlear implants. The thesis is divided into two main parts, theoretical and empirical. The theoretical part deals with the application of cochlear implant and the rehabilitation process before and after intervention. It further focuses on the communication competence and the education of implant users. The empirical part includes ten specific cases of children with cochlear implants. Apply one´s mind to their language abilities such as vocabulary, understanding and grammar. The empirical part shows that cochlear implant is beneficial to the language abilities. The large part of the studied children became equal to their intact contemporaries. KEYWORDS cochlear implant, communication competence, preschool age, school placement, education, hearing impairment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Doležalová 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Doležalová 251 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Doležalová 252 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Kotvová 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 154 kB