velikost textu

Kvalitní formy spolupráce rodiny a mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalitní formy spolupráce rodiny a mateřské školy
Název v angličtině:
Quality forms of family and kindergarten cooperation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Košnerová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Koukalová
Id práce:
210787
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spolupráce, komunikace, rodina, žák, učitel, portfolio, konzultace, tripartitní schůzka, třídní schůzka
Klíčová slova v angličtině:
Cooperation, communication, family, pupil, teacher, portfolio, consultation, tripartite meeting, class meeting
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Kvalitní formy spolupráce rodiny a mateřské školy pojednává o efektivitě vedení tripartit na dané mateřské škole. V teoretické části shrnuje pojmy jako spolupráce, komunikace, zastoupení spolupráce s rodinou v rámcových vzdělávacích programech pro předškolní a základní vzdělávání nebo portfolio. Praktickou část tvoří výzkum uskutečněný na konkrétní škole, který se zabývá popisem vedení tripartit, zmapování efektivity vedení tripartit za účasti dítěte a jeho portfolia a v samém závěru nabízí další možnosti k zapojení daných aktivit do tripartit s podporou portfolia.
Abstract v angličtině:
The thesis named Quality forms of family and kindergarten cooperation deals with the effectiveness leadership of tripartite meetings at a given kindergarten. The theoretical part summarizes subjects such as cooperation, communication, representation of coopration with the family in Framework Education Programme for pre-school and primary education or the portfolio. The practical part consists of the research carried out at a particular school that describes the tripartite leadership, mapping the effectiveness of tripartite meeting with the participation of the child and its portfolio, and at the very end offers further opportunities to engage the activities in tripartite meetings with the support of the portfolio.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Košnerová 2.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Košnerová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Košnerová 167 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Koukalová 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 154 kB