velikost textu

Partnerské vztahy a sexualita osob s lehkým a středním mentálním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Partnerské vztahy a sexualita osob s lehkým a středním mentálním postižením
Název v angličtině:
Partnerships and sexuality of people with mild and moderate mental disabilities.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Rodová
Vedoucí:
PhDr. Olga Havránková
Oponent:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Id práce:
210636
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální postižení|mentální retardace|lehké a střední mentální postižení|partnerství|sexualita|vztah|sociální služba|instituce
Klíčová slova v angličtině:
mental disability|mental retardation|mild and moderate mental disabilities|partnership|sexuality|relationship|social service|institution
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem bakalářské práce jsou partnerské a sexuální vztahy osob s lehkým a středním mentálním postižením. Bakalářská práce se zabývá zkoumáním partnerského a sexuálního života osob s lehkým a středním mentálním postižením. Cílem práce je prezentace dat zjištěných během rozhovorů a zmapování problematických aspektů ve vztazích osob s lehkým a středním mentálním postižením žijících v institucích a v rodinách. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako: mentální postižení, partnerství, sexualita, partnerský a sexuální život v zařízeních. V empirické části je analýza a interpretace dat, která vychází z výzkumu realizovaného formou rozhovorů, jehož respondenty jsou osoby s lehkým a středním mentálním postižením. Respondenti jsou uživateli sociálních služeb typu chráněné bydlení, denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením a dva respondenti jsou žáky speciální střední školy a žijí v rodině.
Abstract v angličtině:
Abstract: The topic of this bachelor thesis is the partnership and sexual relations of people with mild and moderate mental disabilities. The bachelor thesis deals with the investigation of partner and sexual life of people with mild and moderate mental disabilities. The aim of this work is to present data obtained during interviews and to map problematic aspects in relationships of persons with mild and moderate mental disabilities who live in institutions and families. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part explains terms such as: mental disability, partnership, sexuality, partner and sexual life in institutions. In the empirical part is the analysis and interpretation of data, which is based on research conducted in the form of interviews, whose respondents are persons with mild and moderate mental disabilities. Respondents are users of social services such as sheltered housing, day care centre, home for people with disabilities and two respondents are students of special secondary school and live in a family.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Rodová 535 kB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Rodová 95 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Rodová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Rodová 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Havránková 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Oldřich Matoušek 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB