Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Partnerské vztahy a sexualita osob s lehkým a středním mentálním postižením
Název práce v češtině: Partnerské vztahy a sexualita osob s lehkým a středním mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Partnerships and sexuality of people with mild and moderate mental disabilities.
Klíčová slova: mentální postižení|mentální retardace|lehké a střední mentální postižení|partnerství|sexualita|vztah|sociální služba|instituce
Klíčová slova anglicky: mental disability|mental retardation|mild and moderate mental disabilities|partnership|sexuality|relationship|social service|institution
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2018
Datum zadání: 20.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.03.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem je zmapovat problematické aspekty partnerství a sexuality osob s lehkým a středním mentálním postižením a vliv těchto aspektů na partnerství. Zkoumat budu význam partnerství pro osoby s mentálním postižením, problémové aspekty při navazování vztahů a výběru partnera, fungování vztahů, rozchody, podporu okolí a problematiku sexuality. Výzkum bude probíhat prostřednictvím rozhovorů a osobami s lehkým a středním mentálním postižením v pobytových a denních sociálních zařízeních, a také s pracovníky, kteří jsou s klienty v úzkém kontaktu.
Seznam odborné literatury
MANDZÁKOVÁ, Stanislava. Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0502-9.
DRÁBEK, Tomáš. Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením: publikace pro odborné sociální poradenství. Praha: Svaz tělesně postižených v České republice, 2013. ISBN 978-80-260-5281-4.
ŠTĚRBOVÁ, Dana a Miluše RAŠKOVÁ. Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I: pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 9788024450254.
VALENTA, Milan, Jan MICHALÍK a Martin LEČBYCH. Mentální postižení. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2018. Psyché (Grada). ISBN 978-80-271-0378-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK