velikost textu

Podorysné typy hospodárských statkov s etnickým znakom v obci Lysolaje.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podorysné typy hospodárských statkov s etnickým znakom v obci Lysolaje.
Název v češtině:
Půdorysné typy hospodářských statků s etnickým znamením v obci Lysolaje.
Název v angličtině:
Ground Plan Types of Farmsteads with Ethnic Marks in Village of Lysolaje.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ján Čonka
Vedoucí:
PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Id práce:
210364
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Etnologie (ETN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Etnicita|Etnikum|hospodársky statok|držba statku
Klíčová slova v angličtině:
Ethnicity|Ethnic group|Homes floor plan|Farmhouse|Possession
Abstrakt:
Ján Čonka, BZK 2019 Abstrakt Bakalářská práce představuje lidové stavitelství prospěch národopisné společnosti československá z toho důvodu práce pracuje s půdorysným typem domu v obci Lysolaje. Se znakem etnicity k usedlosti. Vychází ze studie Pražák, Vilém: K problematice zakládání půdorysných typů lidových staveb v Československu. Chlévního domu vedle pokoje s chlévem a komorový typ domu komora vedle pokoje. Tímto půdorysným typem je možné odlišit půdorysné plány chlévního domu německé identifikace a českou identifikaci komorového typu domu. Dalším rozměrem práce je analýza etnicity v pojmech sociální a kulturní antropologie, národopisná společnost československá a etnicita v lidovém stavitelství. Historicky vývoj Lysolaje popisuje historii hospodaření statků. Archivní pramen představuje materiál, který už existoval v rámci výzkumu lidového stavitelství v obci. Metodická stránka pracuje s metodou dedukce a indukce, ověřuje teoretické tvrzení Viléma Pražáka.
Abstract v angličtině:
Ján Čonka, BZK 2019 Abstract (In English) The bachelor thesis represents folk architecture for the benefit of the Czechoslovak ethnographic society; therefore, the work works with the ground plan type of the house in the village of Lysolaje. With a sign of ethnicity to the farm. Based on the study Prazak, Vilem: Towards the foundation of ground plan types of folk buildings in Czechoslovakia. The shed house off the rooms with the shed and the chamber-type house next to the room. With this type of ground plan, it is possible to distinguish the ground plans for the German house identification house and the Czech chamber type house identification. Another dimension of the thesis is the analysis of ethnicity in terms of social and cultural anthropology, the Czechoslovak ethnographic society and ethnicity in folk architecture. Historically, the development of Lysolaj describes the history of farm. The archive source represents material that already existed in the research of folk architecture in the village. Methodological side works with the method deduction and induction, verifies the theoretical statement of Prazak Viliam.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ján Čonka 551 kB
Stáhnout Příloha k práci Ján Čonka 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ján Čonka 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ján Čonka 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lubomír Procházka, CSc. 251 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. 162 kB