Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podorysné typy hospodárských statkov s etnickým znakom v obci Lysolaje.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Podorysné typy hospodárských statkov s etnickým znakom v obci Lysolaje.
Název práce v češtině: Půdorysné typy hospodářských statků s etnickým znamením v obci Lysolaje.
Název v anglickém jazyce: Ground Plan Types of Farmsteads with Ethnic Marks in Village of Lysolaje.
Klíčová slova: Etnicita|Etnikum|hospodársky statok|držba statku
Klíčová slova anglicky: Ethnicity|Ethnic group|Homes floor plan|Farmhouse|Possession
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.03.2014
Datum zadání: 12.03.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zámerom prace je bádateľský výskum s metodikov dedukcie a indukcie. S hlavnou myšlienkou vyčleniť lokálne sídelné formy na území Lysolaje - Prahy 6 s dôrazom na vznik sídel hospodárskych usadlosti od polovice 19. storočia. Chcem tiež poukázať na príslušné nemecké etnikum s autentickými obyvateľmi sídelnej formy v obci Lysolaje s ekonomickými špecifikáciami.
Seznam odborné literatury
BALÁS, Emanuel: Výzkum vesnických sídel a lidových staveb: zpáva. In: Československá etnografie 1959, roč. 7, s. 326. BALÁŠ, Emanuel: Výzkumy lidové architektury: zpráva. In: Česky lid, 1953, roč. 40, č. 3., s. 261. BERNÁŠEK, R.: 750 let Lysolaje 1227-1977. 1. vyd. Lysolaje: Mistní národní výbor, Praha 1977. ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVĚDA: Dil III. Lidová Kultura: Kapitola III. Hmotná kultura, sidelní formý a bydlení s. 105 – 141. In. Praha, Orbis, 1968. ERŠIL, J. – PRÁŽÁK, J.: Pražské metropolni kapituly. 2., Katalog listin a listu z let 1430 – 1561. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova 1986. KRAMAŘÍK, Jaroslav: K otázce domových typu: článok. In. Československá etnografie, 1961, roč. IX, s. 310-313. KRAMAŘÍK, Jaroslav: Stvavební poměry na chodské vesnici v 30. a 40. letech XIX. století: příspěvek k dějinám českých venkovských staveb. In: Československá etnografie, 1953, roč. 1, s. 136-152. MENCL, Vacláv: Lidová architektura v československu. Praha: Academie 1980. PRAŽÁK, Vilém: K problematice základních pudorysných typu lidových staveb v Československu, II. část: štúdia. In: Československá etnografie, 1958, roč. VI, s. 331. PRAŽÁK, Vilém: Soupisový terénni výzkum česke lidové architektury: zpráva o jeho organisaci v Národopisné společnosti čsl. v r. 1952. In: Československá etnografie, 1955, roč. I, s. 261-273. PAŽOUT, Jaroslav: K dějinám statku dřive purkrabských, nyní zemských. In: Zprávy zemského archivu království českeho, 1906, roč. I, s. 142-152. RIEGER, Bohus: O nekteych statcích zvlaštnich. In. Sbornik věd právních a státnich (svazek zvláštní), Praha 1907, s. 151 – 157. VAŘEKA, Josef: Lidové stavitelství v narodopisném atlasu ČSSR: článok. In: Národopisně aktuality, 1968, roč. 5, s. 119-126 VÁCHOVÁ, Š.: Lysolaje 1227-2002, Lysolaje: Úřad městské části Praha 6., 2002
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK