velikost textu

Postavení žen v indonéské společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení žen v indonéské společnosti
Název v angličtině:
The Social Status of Women in the Indonesian Society
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kadlecová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Id práce:
210171
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav asijských studií (21-UAS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Indonesistika (IDNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antifeminismus|feminismus|Indonésie|společenské postavení žen|Yogyakarta|ženské organizace
Klíčová slova v angličtině:
antifeminism|feminism|Indonesia|women's movements|women's social status|Yogyakarta
Abstrakt:
Abstrakt V bakalářské práci na téma „Postavení žen v indonéské společnosti“ se zabývám společenským postavením žen v indonéské společnosti s hlavním zaměřením na indonéské ženské organizace a hnutí a jejich dopad na budoucnost žen žijících v indonéském souostroví. V první kapitole práce pojednává o historickém vývoji sociálního statusu žen od pravěku po novověk a o jejich pozici vůči mužům, ve druhé kapitole je stručně definován feminismus, jeho dělení na tři vlny a vývoj ženských rolí podle francouzského filozofa Gillese Lipovetského. Třetí kapitola je již zaměřena na ženská hnutí v Indonésii, na jejich vznik, vývoj, demonstrace, na významné indonéské ženy a národní hrdinky, které se zasloužily o mnoho reforem v oblasti ženských práv a rovnoprávnosti žen a mužů. Praktická část je rozdělena do dvou částí, první část pojednává o terénním výzkumu, který je zaměřený na vybraná ženská hnutí a organizace, kterými se staly Feminis Yogya, Rifka Annisa a Indonesia Tanpa Feminis, působící ve městě Yogyakarta. Má za úkol zjistit, jaká je jejich funkce, cíle, služby, kampaně a aktivity. Druhá část pojednává o dotazníkovém šetření, jehož výzkumným vzorkem se stalo 11 členek organizace Feminis Yogya ve věku 21–30 let, jehož cílem je získat informace a autentický pohled na momentální společenské postavení dívek a žen žijících v Yogyakartě. Závěr stručně shrnuje celou bakalářskou práci a informace získané během výzkumu. Cílem této bakalářské práce je umožnit čtenářovi nahlédnout do života indonéských žen.
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor thesis „The Social Status of Women in the Indonesian Society“ I deal with the social status of women in the Indonesian society with the main focus on Indonesian women’s organisations and movements and their impact on the future of women living in the Indonesian archipelago. The first chapter deals with the historical evolution of women’s social status from prehistoric times to modern times and with the position of women towards men, the second chapter briefly defines feminism, its division into three waves and the female roles development according to the French philosopher Gilles Lipovestky. The third chapter is focused on women’s movements in Indonesia, their origin, development, demonstrations and imporant Indonesian women and national heroines, who have contributed to many reforms in the area of women’s rights and gender equality. The practical part is divided into two parts, the first part is about field research, which is focused on selected women’s movements and organisations operating in Yogyakarta, which are Feminis Yogya, Rifka Annisa and Indonesia Tanpa Feminis. The task of this field research is to find out what their actions, goals, services, activities and campaigns are. The second part contains a questionnaire survey whose research sample became representatives of Feminis Yogya, a young women at age 21–30. The goal of this questionnaire survey is to obtain information and authentic view of the current social status of girls and women living in Yogyakarta. The conclusion briefly summarizes the whole bachelor thesis and the information obtained during research. The aim of this bachelor thesis is to allow the reader to take a look into the lives of Indonesian women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kadlecová 4.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Kadlecová 3.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kadlecová 267 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kadlecová 268 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB