velikost textu

Politická doktrína Tomia Okamury: Analýza politického projevu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politická doktrína Tomia Okamury: Analýza politického projevu
Název v angličtině:
Political Doctrine of Tomio Okamura: Analysis of political speech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Kosař
Vedoucí:
Jiří Boháček
Oponent:
Mgr. Jakub Mlynář
Id práce:
209387
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ideologie|Populismus|Tomio Okamura|Hnutí SPD|Facebook|Analýza klíčových slov|Bezpečí|Spravedlnost|Odcizení|Politická doktrína
Klíčová slova v angličtině:
Ideology|Populism|Tomio Okamura|SPD Movement|Facebook|Key word analysis|Safety|Justice|Alienation|Political Doctrine
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Bakalářská práce se zabývá analýzou klíčových slov v projevu předsedy Hnutí SPD na sociální síti Facebook. Jako metoda je pro analýzu využita analýza klíčových slov, která jsou vybírána na základě vzájemného vztahu a obsahové analýzy. V práci je pojednáváno o základních okruzích těchto klíčových slov a na základě jejich interpretace je provedena klasifikace politické doktríny Tomia Okamury jako populistického. Doktrína je dále klasifikována z hlediska strategie, politického apelu a inkluzivity. Posléze se práce zabývá obecnou strukturou argumentace, konstrukcí světonázoru a tématy na jejichž základě probíhá komunikace s auditoriem. Základními hodnotami se ukazují především bezpečnost a spravedlnost, které mají navíc v podání Okamury v rámci projevu téměř stejnou funkci. Okamura na základě těchto hodnot konstruuje ideu nebezpečí, která pramení ze snahy elit ujmout se moci, tyto elity generují různá nebezpečí v podobě například imigrace, která je ale v rámci projevu zajímá pouze instrumentální roli.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The bachelor thesis deals with the analysis of keywords in the speech of the chairman of the SPD Movement on the social network Facebook. As a method, the analysis of keywords is used for the analysis, which are selected based on the mutual relationship and content analysis. The thesis deals with the key areas of these keywords and based on their interpretation, the classification of the political doctrine of Tomia Okamura is made as populist. The doctrine is further classified in terms of strategy, political appeal and inclusiveness. Later, the thesis deals with the general structure of argumentation, the construction of the worldview and the topics on the basis of which communication with the auditorium takes place. The basic values promoted by the speech are security and justice, which, in the performance of Okamura, have almost the same function in the speech. Based on these values, Okamura constructs the idea of dangers that stem from the efforts of elites to take power, these elites generate various dangers in the form of, for example, immigration, which is however considered mostly to be an instrument of the elites.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Kosař 949 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Kosař 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Kosař 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jiří Boháček 1.84 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Mlynář 1.58 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Josef Vlček, CSc. 154 kB