velikost textu

Trestněprávní aspekty korupce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní aspekty korupce
Název v angličtině:
Criminal aspects of corruption
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Dvořáková
Vedoucí:
JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
206942
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
korupce, kriminalizace korupce, úplatkářství
Klíčová slova v angličtině:
bribery, corruption, criminalization of corruption
Abstrakt:
Abstrakt Trestněprávní aspekty korupce Korupce v současnosti představuje závažný celospolečenský problém, se kterým lze bojovat mimo jiné prostřednictvím trestního práva jako prostředkem ultima ratio. Tato diplomová práce se věnuje problematice korupce z pohledu trestního práva hmotného, a to především úplatkářskými trestnými činy obsaženými ve třetím dílu hlavy X. zvláštní části trestního zákoníku. Úvodní část práce je zaměřena na obecnou problematiku korupce, včetně problematických aspektů definice tohoto pojmu a vymezení různých forem korupční činnosti. Zařazena je taktéž podkapitola zaměřená na snahy o měření korupce a srovnávání korupční situace v mezinárodním měřítku. Těžiště této práce následně leží v rozboru současné právní úpravy skutkových podstat trestných činů úplatkářství, a v pojednání o tom, zda tato úprava umožňuje účinný postih pachatelů úplatkářství, zda působí jako vhodný prostředek k odrazení potenciálních pachatelů, a zda splňuje obecné požadavky jednoznačnosti, přesnosti, srozumitelnosti a určitosti vymezení skutkových podstat trestných činů. Pozornost je věnována klíčovým pojmům vyskytujícím se napříč skutkovými podstatami úplatkářství, jako je pojem úplatek nebo obecný zájem, a výkladovými problémy s nimi spojenými. Následně jsou rozebrány i jednotlivé trestné činy, k čemuž jsou použity i závěry vyslovené soudní praxí. Tato úprava je porovnávána s požadavky mezinárodních smluv a předpisů EU věnujících se kriminalizaci korupce, jakož i s vybranými zahraničními úpravami. V neposlední řadě je kladen důraz na některé možné způsoby postihu úplatkářství, tak jak to umožňuje současná trestněprávní úprava. Kromě rozboru současného stavu je provedeno srovnání s úpravou minulou a s vybranou zahraniční úpravou, pokud jde o sazby trestu odnětí svobody. Ke zhodnocení současné praxe ukládání trestů za úplatkářství jsou použity taktéž dostupné statistiky Ministerstva spravedlnosti. Klíčová slova: korupce, kriminalizace korupce, úplatkářství
Abstract v angličtině:
Abstract Criminal Aspects of Corruption Corruption is currently a serious social problem which can be dealt with by means of criminal law, by virtue of the ultima ratio principle. This thesis deals with the issue of corruption from the perspective of substantive criminal law, especially with bribery offences included in the third part of Title X of the special part of the Czech Criminal Code. The introductory part is focused on general issues of corruption, including problematic aspects of the definition of this term and characterization of various forms of corruption. It also includes a subchapter that focuses on efforts to measure corruption and to compare the corruption situation in various countries. The main focus of this work then lies in the analysis of the current legislation of the offences of bribery. It is considered whether it allows effective sanctioning of bribery offenders, whether it acts as a suitable mean of deterring potential offenders, and whether it meets other general requirements, such as certainty of the offences. Attention is furthermore paid to the key notions of corruption offences, such as the notion of bribe or the general interest, and the interpretative problems associated with them. Subsequently, the individual crimes are analyzed, for which the conclusions expressed by judicial practice are used. The legislation is studied with respect to the requirements of international treaties and EU regulations on the criminalization of corruption, as well as with respect to selected foreign legislation. Finally, some of the possible ways of sanctioning bribery, as allowed by the current czech criminal legislation, are emphasized. In addition to the analysis of the current situation, a comparison is made with the previous regulation and with the selected foreign regulation in terms of imprisonment rates. Moreover, available statistics of the Ministry of Justice are used to evaluate the current practice of imposing penalties for corruption. Klíčová slova: bribery, corruption, criminalization of corruption
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Dvořáková 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Dvořáková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Dvořáková 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 152 kB