velikost textu

Syntéza a hodnocení N-pyridylbenzamidů jako potenciálních antimikrobních sloučenin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza a hodnocení N-pyridylbenzamidů jako potenciálních antimikrobních sloučenin
Název v angličtině:
Synthesis and evaluation of N-pyridylbenzamides as potential antimicrobial compounds
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Suchánková
Vedoucí:
PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
Id práce:
206628
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 18.12.2020
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antibakteriální; antimikrobiální; antimykobakteriální; benzamid; MIC; pyridin
Klíčová slova v angličtině:
antibacterial; antimicrobial; antimycobacterial; benzamide; MIC; pyridine
Abstrakt:
Abstrakt SYNTÉZA A HODNOCENÍ N-PYRIDYLBENZAMIDŮ JAKO POTENCIÁLNÍCH ANTIMIKROBNÍCH SLOUČENIN Eliška Suchánková Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Česká republika Deriváty N-pyridylbenzamidu byly navrženy a připraveny pro in vitro testování jejich antimykobakteriální aktivity proti Mycobacterium tuberculosis H37Ra, M. smegmatis, M. aurum a in vitro cytotoxicity u HepG2 buněčné linie. Tyto sloučeniny jsou pyridinová analoga dříve připravených N-pyrazinylbenzamidů, které vykazovaly významnou in vitro antimykobakteriální aktivitu. Látky byly syntetizovány acylací aminopyridinu nebo chlorpyridin-2-aminu vybranými benzoylchloridy. 1H 13C Finální sloučeniny byly popsány pomocí elementární analýzy, teplot tání, a spektry a IČ spektroskopií. Obecně, připravené sloučeniny vykazují nižší antimykobakteriální aktivitu než dříve hodnocené N-pyrazinylbenzamidy. Nicméně jsou případy, ve kterých byly deriváty pyridinu v porovnání s pyrazinovými deriváty účinnější; především proti M. smegmatis. Nejlepší aktivita byla prokázána u derivátů odvozených od 2-amino-6-chlorpyridinu a substituovaných benzoylchloridů, což odpovídá i vyšší lipofilitě těchto látek; konkrétně nejúčinnější je N-(6- chlorpyridin-2-yl)-4-methylbenzamid (JZ-EV 14) s MIC 15,625 µg/ml (63,4 µM) proti Mtb H37Ra a 31,25 µg/ml (126,7 µM) proti M. smegmatis. Bohužel deriváty N-pyridylbenzamidu s lepší antimykobakteriální aktivitou vykazují v porovnání s N-pyrazinylbenzamidy také poměrně vysokou in vitro cytotoxicitu (SI < 10) u HepG2 buněčné linie.
Abstract v angličtině:
Abstract SYNTHESIS AND EVALUATION OF N-PYRIDYLBENZAMIDES AS POTENTIAL ANTIMICROBIAL COMPOUNDS Eliška Suchánková Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University, Czech Republic The derivatives of N-pyridylbenzamide were designed and synthesized to be in vitro tested for antimycobacterial activity against Mycobacterium tuberculosis H37Ra, M. smegmatis, M. aurum and in vitro cytotoxicity in HepG2 cells. These compounds are pyridinyl analogues of previously prepared N-pyrazinylbenzamides that have shown a significant in vitro antimycobacterial activity. The title compounds were synthesized by acylation of aminopyridine or chloropyridine-2-amine by selected benzoyl chlorides. 1H 13C Final compounds were described by elementary analysis, melting point, and spectra and IR spectroscopy. Generally, prepared compounds possess lower antimycobacterial activity than previously tested N-pyrazinylbenzamides. However, there are some cases, in which the derivatives of pyridine were more effective compared to the derivatives of pyrazine; mainly against M. smegmatis. The best antimycobacterial activity was proved for derivatives of 2-amino-6-chloropyridine and substituted benzoyl chloride, corresponding with higher lipophilicity of these compounds; specifically the most effective one is N-(6-chloropyridin-2- yl)-4-methylbenzamide (JZ-EV 14) with MIC 15,625 µg/ml (or 63,4 µM) against Mtb H37Ra and 31,25 µg/ml (or 126,7 µM) against M. smegmatis. Unfortunately, the derivatives of N-pyridylbenzamide with better antimycobacterial activity have also relatively high in vitro cytotoxicity (SI < 10) in HepG2 cell line compared to N-pyrazinylbenzamides.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Suchánková 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Suchánková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Suchánková 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 218 kB