velikost textu

Farmakologické hodnocení potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Farmakologické hodnocení potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby
Název v angličtině:
Pharmacological evaluation of potencial drugs for Alzheimer´s disease treatment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PharmDr. Lenka Matoušková
Vedoucí:
PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Michal Říha, Ph.D.
Id práce:
206355
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, muskarinové receptory, Alzheimerova choroba, inhibitory cholinesteras
Klíčová slova v angličtině:
acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, muscarinic receptors, Alzheimer Disease, Inhibitors of cholinesterases acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, muscarinic receptors, Alzheimer Disease, Inhibitors of cholinesterases
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lenka Matoušková Vedoucí práce: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Konzultant práce: PharmDr. Vendula Šepsová, Ph.D. Název diplomové práce: Farmakologické hodnocení potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby Alzheimerova choroba (Alzheimer‘s disease, AD) je neurodegenerativní onemocnění charakterizované shluky beta-amyloidu, neurofibrilárními klubky tau proteinu a ztrátou cholinergních neuronů v oblasti bazálního telencefala a hipokampu. Příčina AD je stále neznámá a dostupná je pouze symptomatická léčba pomocí inhibitorů acetylcholinesterasy (AChE) a memantinu, inhibitoru glutamátových receptorů. Pozitivní alosterické modulátory (PAM) M1 podtypu muskarinových receptorů představují další možnost léčby, která může zlepšit cholinergní transmisi. Díky své selektivitě jsou schopny mírnit nežádoucí účinky. Cílem této práce bylo stanovit u testovaných látek schopnost inhibovat AChE, butyrylcholinesterasu (BChE) a zároveň vystupovat jako PAM M1 receptorů. Inhibice enzymů byla měřena dle Ellmanovy metody se stanovením hodnot IC50. Pro fluorescenční měření interakce testovaných sloučenin s muskarinovými receptory byla použita buněčná linie stabilně exprimující lidské M1 receptory. Výsledky všech měření byly vyhodnoceny ve statistickém programu GraphPad Prism5. Žádná z testovaných sloučenin nebyla PAM M1 receptorů. Všechny nové sloučeniny vykazovaly dobré inhibiční vlastnosti obou typů cholinesteras. Schopnost inhibovat AChE a BChE byla srovnatelná se standardy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Lenka Matoušková Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Consultant: PharmDr. Vendula Šepsová, Ph.D. Title of diploma thesis: Pharmacological evaluation of potencial drugs for Alzheimer’s disease treatment Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by aggregates of beta-amyloid, neurofibrillary tangles of tau protein and by the loss of cholinergic neurons in the basal forebrain and hippocampus. Cause of AD is still unknown and only symptomatic treatment is available thanks to inhibitors of acetylcholinesterase (AChE) and memantine, inhibitor of glutamate receptors. M1 muscarinic positive allosteric modulators (PAM) represent another variant of treatment that can improve cholinergic transmission. Thanks to their selectivity, they are able to decrease side effects. The aim of the study was to measure novel compounds´ abilities to inhibit AChE and BChE and simultaneously act as PAM of M1 receptors. Enzymes inhibition was measured according to Ellman’s method and IC50 values were determined. For fluorescent measurement of compounds interaction with muscarinic receptor the CHO cell line stably expressing the M1 receptor subtype was used. Statistical analysis of results was performed in GraphPad Prism 5. None of the tested compounds acted as a PAM of M1 receptors. All novel compounds acted as M1 inhibitors. Moreover, AChE and BChE inhibition was comparable with standards.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Lenka Matoušková 707 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Lenka Matoušková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Lenka Matoušková 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Michal Říha, Ph.D. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 114 kB