text size

Běh jako fenomén moderní společnosti v historicko-sociologické perspektivě

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Běh jako fenomén moderní společnosti v historicko-sociologické perspektivě
Titile (in english):
Running as a phenomenon in modern society from the historical sociology perspective
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Rostislav Gramskopf
Supervisor:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Opponent:
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Thesis Id:
204964
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Historical Sociology (24-HS)
Study programm:
Humanities (N6107)
Study branch:
Historical Sociology (HISO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
18/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
moderní společnost, sociální změna, sociální teorie, volný čas a turismus, běh a běžci
Keywords:
modern society, social change, social theory, free time and tourism, run and runners
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce z oblasti sociologie sportu mapuje základní socio-demografické znaky běžců v ČR s důrazem na běžce mezi 30. – 50. rokem, kteří tvoří většinu běžeckého segmentu. Kromě těchto znaků práce také mapuje běžecké návyky, preference, oblíbená místa, motivy a aspirace týkající se nejenom nových závodů, ale měnícího se běžeckého vybavení či vzestupu neformálních skupin. Nedílnou součástí je bližší pohled na historii sociologie sportu u nás i ve světě stejně jako na vybrané sociální teorie blízké sociologii sportu. V metodologické části práce je rozpracován pohled na vnímání volného času, nové turistické alternativy – cestování za během či vnímání nových forem skupin, tzv. light communities které tvoří druhou část druhé běžecké vlny. Práce nabízí také bližší pohled na spokojenost běžců ve srovnání se spokojeností ekonomicky aktivních obyvatel v ČR (listopad 2018, CVVM). V rámci kvantitativní metodologie jsou data získána prostřednictvím metody respondent driven sampling na různých místech včetně sociálních sítí, ale i oslovením běžců různé úrovně. Deskriptivní data jsou získána pomocí dotazníkového šetření distribuované pomocí Google formulářů. Následné deskriptivní a inferenční analýzy (ANOVA, t-test, EFA, aj) dat z dotazníkového šetření jsou zpracovávány ve statistickém programu SPSS v. 25. Výzkumná zjištění mohou přispět k lepšímu porozumění nejen široké běžecké základně, ale především procesům, které se odehrávají v moderní společnosti. Na základě předkládaných dat může práce navazovat novými hypotézami nebo kvalitativní metodologií zkoumající běžcův mindset mnohdy podobný protestantské etice práce.
Abstract:
Abstract Diploma thesis from sociology of sport maps the basic socio-demographic characteristics of czech runners, with the emphasis on runners between the ages of 30 – 50, which form the most significant part of running segment. Aside from these characteristics it also deals with running habits, preferences, favourite locations for running, motivations and aspirations regarding not only new race events but also its evolving running equipments and last but not least the increase of informal running groups – light communities. The vital part is closer look on history of sociology in regards to sport in the Czech republic, and also as a part of world sociological tradition. It shows that even traditional sociological theories can be applied when some processes in society are scientifically studied. In methodological part the concept of free time is used, as well as a new look on alternative tourism – travelling for running events. As a part of second running wave the concept of light communities is examined, too. Moreover, this work shows the closer look on runners’ satisfaction in life in comparison with economically active population in the Czech rep (Nov 2018, CVMM). In terms of quantitative methodology the data are collected (n = 626) via respondent driven sampling approach at various places, e.g. on social networks together with addressing runners on different performance levels. Descriptive statistics and inferential analyses (ANOVA, t-test, EFA, etc.) are gained from questionnaire as the main instrument for collecting data distributed through Google forms. These research findings may help us to a better understanding of running as phenomenon of today's modern society for a broad running community, but also societal transformation processes themselves. Based on measures presented, it can be continued with new hypotheses or with qualitative methodology investigating runners’ mindsets, very similar to protestant work ethic.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Rostislav Gramskopf 3.99 MB
Download Abstract in czech Mgr. Rostislav Gramskopf 109 kB
Download Abstract in english Mgr. Rostislav Gramskopf 122 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 131 kB
Download Opponent's review Mgr. Karel Černý, Ph.D. 347 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB