velikost textu

Poruchy příjmu potravy u pacientů s obezitou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poruchy příjmu potravy u pacientů s obezitou
Název v angličtině:
Obese patients suffering from eating disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alžběta Staňová
Vedoucí:
Mgr. Barbora Pešková
Oponent:
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Id práce:
204207
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obezita, poruchy příjmu potravy, psychogenní přejídání, syndrom nočního jedení, jídelní psychopatologie
Klíčová slova v angličtině:
Obesity, Eating Disorders, Binge Eating, Night Eating Syndrom, Eating Psychopathology
Abstrakt:
ABSTRAKT Úvod: Obezita se kvůli změně životního stylu stala v posledních letech pandemií. Jedná se o multifaktoriální onemocnění s devastujícím dopadem na zdraví. Obezita může mít vedle zdraví vliv i na psychiku jedince (deprese, úzkosti) a vést až k poruchám příjmu potravy (PPP). Společným rysem všech PPP je narušené jídelní chování a narušené vnímání vlastního těla, jinak tomu není ani u obezity. Cíle: Cílem bakalářské práce je analyzovat problematiku vzájemného výskytu obezity a rysů poruch příjmu potravy u nově příchozích pacientů v obezitologické ambulanci. Byly stanoveny celkem 4 hlavní výzkumné cíle mapující výskyt depresivních a úzkostných symptomů, intenzitu bažení po jídle, jídelní psychopatologii a rysy poruch příjmu potravy. Metodika: Data byla získána pomocí dotazníkového šetření a následně vyhodnocena v programu Microsoft Excel. Pro sběr dat bylo zvoleno 5 dotazníků, a to krátký anamnestický dotazník, Beckova posuzovací škála deprese a úzkosti (BDI-II a BAI), dotazník jídelních zvyklostí (TFE-Q), dotazník neodolatelné chuti k jídlu (G-FCQ-T) a EDE-Q dotazník. Výsledky: Respondenti subjektivně nejvíce prožívali tvar a váhu vlastního těla. Byli znepokojeni pohledem na něj a vyhýbali se jeho odhalení. I přesto se v příjmu potravy za účelem snížení váhy omezovalo jen malé procento respondentů. Dle výsledků se zhruba 1/3 respondentů více ovládala a kontrolovala v jídle a 1/3 respondentů ztrácela při konzumaci jídla zábrany. Nejvíce respondentů mělo zhoršené vnímání k fyziologickému hladu. Vyšší míru depresivních a úzkostných symptomů vykazovala 1/4 respondentů. Míra bažení po jídle nebyla signifikantně vyšší. Závěr: V praxi by tato zjištění mohlo vést ke zvážení možné psychologické podpory při redukci hmotnosti. Důraz by měl být především kladen na multioborové složení týmů odborníků na poli obezitologie. Klíčová slova: Obezita, poruchy příjmu potravy, psychogenní přejídání, syndrom nočního jedení, jídelní psychopatologie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction: Due to changes in our lifestyle obesity has become a pandemic over the last couple of years. It is a multifactorial disease with a devastating impact on our health. Besides that, obesity can have an impact on our psychical health as well (depression, anxiety) which can lead to eating disorders. The common features of all eating disorders are disturbed eating behaviour as well as disturbed body image, which is also the case with obesity. Objectives: The aim of this study is to analyze the issue of a mutual occurrence of obesity and eating disorders in newcomers at obesity clinic. A total of 4 major research objectives have been identified mapping the incidence of depression and anxiety, craving intensity, eating psychopathology and eating disorders. Methods: The data were obtained using questionnaires and subsequently evaluated in Microsoft Excel. Five questionnaires were selected for data collection: a short anamnesis questionnaire, The Beck Depression and Anxiety Inventory (BDI-II and BAI), The Three Factor Eating-Questionnaire (TFE-Q), The General Food-Craving Questionnaire – Trait (G-FCQ-T) and The EDE-Q Questionnaire. Results: Respondents were concerned about the shape and weight of their own bodies the most. They were self-conscious about looking at it and kept their bodies concealed. Despite of that, just a few of them reduced the food intake for the purpose of reducing their weight. According to the results, 1/3 of the respondents were controlling themselves in the food intake and 1/3 of the respondents were losing restraint while eating food. Most respondents had worsened perception for physiological hunger. Higher levels of depression and anxiety were shown in 1/4 of respondents. The level of craving was not significantly higher. Conclusion: This finding could lead to a consideration of possible psychological help for weight reduction. Above all, the emphasis should be on multidisciplinary composition of the team of experts in the field of obesity Keywords: Obesity, Eating Disorders, Binge Eating, Night Eating Syndrome, Eating Psychopathology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Staňová 2.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alžběta Staňová 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Staňová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Staňová 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Pešková 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA 748 kB