velikost textu

Zjištění úpadku v insolvenčním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zjištění úpadku v insolvenčním řízení
Název v angličtině:
The Bankruptcy Detection in Insolvency Proceedings in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eliška Havlovicová
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
204058
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úpadek, insolvenční návrh, rozhodnutí o insolvenčním návrhu
Klíčová slova v angličtině:
bankruptcy, insolvency petition, decision on declaration of insolvency
Abstrakt:
Zjištění úpadku v insolvenčním řízení Abstrakt Rigorózní práce obsahuje detailní rozbor právního pojmu úpadek a jeho zjištění v rámci insolvenčního řízení v České republice. Zjištění úpadku je počáteční fází insolvenčního řízení, která je v podstatě totožná pro všechna insolvenční řízení. Přesto, že jí často není věnována dostatečná pozornost, jedná se o zásadní fázi, neboť bez řádného projednání úpadku a rozhodnutí o něm nelze pokračovat v insolvenčním řízení, případně je celé řízení zatíženo vadou. Proto tato práce předkládá komplexní analýzu první fáze každého insolvenčního řízení. Nejprve práce rozebírá úpadek, a to jak ve formě platební neschopnosti, tak ve formě předlužení, přičemž je velký prostor dán také doposud poslední novele insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti v polovině roku 2017 a která definici úpadku značně pozměnila. Stranou není ponechán ani hrozící úpadek a podmínky jeho zjištění. Následně je řešeno zahájení insolvenčního řízení, účinky, které s sebou toto zahájení přináší, a náležitosti a přílohy insolvenčního návrhu s rozlišením, když je návrh podáván věřitelem a když dlužníkem, což má na zákonné požadavky tohoto podání zásadní vliv. Opět jsou vedle judikatorních závěrů vyzdvihnuty i nedávné novely insolvenčního zákona, zvláště pak ty, které se týkají zvýšení ochrany dlužníků před šikanózními návrhy věřitelů, a to především v podobě předběžného posouzení věřitelského insolvenčního návrhu a zálohy na náklady řízení splatné spolu s podáním věřitelského návrhu. V práci je dále rozebráno projednání tvrzeného úpadku insolvenčním soudem, opět s rozdělením dle toho, kým byl insolvenční návrh podán, zda dlužníkem či věřitelem. Poté jsou analyzována jednotlivá rozhodnutí o insolvenčním návrhu (odmítnutí návrhu, zastavení řízení, zamítnutí návrhu, rozhodnutí o úpadku) a účinky, které vyvolává rozhodnutí o úpadku. Nakonec práce popisuje a srovnává počáteční fázi insolvenčního řízení ve Spojených státech amerických, kde se jedná o právní úpravu na federální úrovni.
Abstract v angličtině:
The Bankruptcy Detection in Insolvency Proceedings in the Czech Republic Abstract This rigorosum thesis presents a detailed interpretation of the term “bankruptcy” and its detection in insolvency proceedings in the Czech Republic. Detection of bankruptcy is considered to be the initial phase in the insolvency proceeding and is, in fact, identical for all insolvency proceedings. Despite common lack of attention, it is indeed a crucial stage since without proper hearing about bankruptcy and its adjudication one cannot continue in the insolvency proceeding. Eventually, the whole proceeding is encumbered with defect. Therefore, this thesis aims at introducing complex analysis of the first phase of each insolvency proceeding. This study first examines the term ´bankruptcy´, both in the form of equity insolvency and balance-sheet insolvency. It lays particular emphasis on the latest amendment of act which came into effect in the second half of 2017 and which significantly adjusted definition of bankruptcy. This section also discusses imminent bankruptcy and conditions of its detection. Next chapter addresses the commencement of the insolvency proceeding and its impacts as well as all necessary requirements and appendixes of the insolvency petition. This paper distinguishes between insolvency petition filed by the creditor and by the debtor, which has major impact on legal requirements of such insolvency petition. Apart from judicative findings the thesis again highlights the latest amendments of act, especially those which concern increased protection for debtors against chicaning attempts of creditors. In particular, preliminary judgment of insolvency petition filed by the creditor and advance payment of the costs associated with proceedings which are due with filing the petition of insolvency. Last but not least, the work focuses on hearing a declared bankruptcy by the insolvency court, again with the difference whether the insolvency petititon was filed by the debtor or the creditor. Furthermore, this section argues on individual adjudications on insolvency petititon (denial of the petition, suspension of the proceeding, refusal of the petition, bankruptcy detection) and consequences which arise from the bankrupcty. Finally, this thesis describes and compares the initial phase of insolvency proceeding with the United States of America which treats this issue as a judicial adjustment on federal level.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eliška Havlovicová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eliška Havlovicová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eliška Havlovicová 196 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 181 kB