velikost textu

Příčiny Ukrajinské krize

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příčiny Ukrajinské krize
Název v angličtině:
Causes of the Ukraine crisis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Bartáková
Vedoucí:
Aliaksei Kazharski, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Laryš
Id práce:
203775
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ukrajinská krize, Ukrajina, krize, příčiny Ukrajinské krize, Rusko, Západ, ofenzivní realismus, John Mearsheimer
Klíčová slova v angličtině:
Ukraine crisis, Ukraine, crisis, causes of the Ukraine crisis, Russia, the West, offensive realism, John Mearsheimer
Abstrakt:
Anotace Liberální chápání mezinárodní politiky v současné době dominuje. Je ale důležité zmínit, že stále existují státy, které si toto chápání doposud neosvojily, což s sebou přináší značné komplikace. Současný střet dvou chápání, tj. liberalismu a realismu, konstantě formuje bezpečnostní prostředí. Pravděpodobně nejzjevnějším případem současnosti se jeví případ Ukrajiny a související Ukrajinské krize. Cílem této práce je podat obraz příčin Ukrajinské krize, a to v širším kontextu, než je obecně interpretován napříč jednotlivými médii, a to s využitím ofenzivně realistického rámce. Budou zkoumány motivy jednání jednotlivých aktérů konfliktu, a to především Ruska, ve snaze představit tyto motivy ne jako primárně útočné, ale do jisté míry i obranné. K naplnění výše zmíněného cíle mi bude sloužit několik výzkumných otázek - Jak lze z pohledu ofenzivního realismu vysvětlit hlavní příčiny vypuknutí konfliktu na Ukrajině? Jaký aktér je dle ofenzivního realismu odpovědný za vypuknutí konfliktu? Jak lze z pohledu ofenzivního realismu vysvětlit motivy jednání klíčových aktérů (tj. Ruska, Západu)?
Abstract v angličtině:
Annotation A liberal understanding of international politics is currently dominant. However, it is important to note that there are still states that have not adopted this understanding, yet, which brings complications here. The current clash of these two understandings, i.e. liberalism and realism, thus constantly forms the security environment. Probably the most obvious case of the present seems to be the case of Ukraine and the related Ukraine crisis. The aim of this diploma thesis is to give a picture of the causes of the Ukraine crisis in a broader context than is generally interpreted across individual media, using an offensive-realistic framework. The motives of the individual actors of the conflict, especially Russia, will be examined in an attempt to present those motives as not primarily offensive but to some extent as defensive. Several research questions will serve me to fulfil the above-mentioned goal - How can the main causes of the outbreak of the conflict in Ukraine be explained from the perspective of offensive realism? According to offensive realism, what actor is responsible for the outbreak of conflict? In terms of offensive realism, how can the motives of the key actors (i.e. Russia, the West) be explained?
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Bartáková 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Bartáková 376 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Bartáková 371 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Aliaksei Kazharski, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Laryš 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 152 kB