velikost textu

Diskriminační analýza konceptů hédonické (subjective well-being) a eudaimonické (psychological well-being) osobní pohody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diskriminační analýza konceptů hédonické (subjective well-being) a eudaimonické (psychological well-being) osobní pohody
Název v angličtině:
Discriminatory analysis of subjective well-being and psychological well-being concepts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Darániová
Vedoucí:
prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Id práce:
203144
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
eudaimonická osobní pohoda|hédonická osobní pohoda|sebehodnocení|osobnostní rysy|copingové strategie|hodnoty
Klíčová slova v angličtině:
psychological well-being|subjective well-being|self-esteem|personality traits|coping strategies|values
Abstrakt:
Abstrakt: V této diplomové práci jsme se zabývali dvěma významnými teoretickými pojetími osobní pohody – hédonickým (E. Dienera) a eudaimonickým (C. Ryff). Dosavadní práce prokázaly konceptuální svébytnost obou konstruktů, zároveň však upozornily na jejich vzájemnou spojitost. Cílem práce bylo provést diskriminační analýzu obou konstruktů osobní pohody na základě analýzy jejich vztahu k vybraným psychologickým proměnným: sebehodnocení, osobnostním rysům, copingovým strategiím a základním lidským hodnotám. Výzkumný vzorek tvořilo 2368 vysokoškolských studentů Masarykovy univerzity v Brně. Pomocí Pearsonových korelací jsme popsali vztahy hédonické (SWB) a eudaimonické (PWB) osobní pohody ke zmiňovaným psychologickým proměnným. V mnoha případech korelace naznačovaly podobné vztahy SWB a PWB s danou proměnnou. Tyto souvislosti jsme dále podrobili testu odlišnosti závislých korelačních koeficientů, čímž jsme byli schopni nalézt statisticky významné odlišnosti ve vztazích obou konceptů osobní pohody a sebehodnocení, osobnostních rysů extraverze a svědomitosti, copingových strategií aktivní coping, behaviorální stažení, plánování, popření, pozitivní přerámování, přijetí a sebeobviňování. Navíc jsme zjistili statisticky signifikantní korelace PWB s hodnotami samostatnosti, stimulace, konformity, tradice, dimenzí otevřenosti ke změně a dimenzí konzervace, které jsme v případě SWB nepozorovali. Naše výsledky jsme zasadili do kontextu současného poznání v této oblasti. Limity a přednosti studie byly diskutovány, včetně podnětů pro budoucí výzkum konceptů osobní pohody. Klíčová slova: eudaimonická osobní pohoda, hédonická osobní pohoda, sebehodnocení, osobnostní rysy, copingové strategie, hodnoty
Abstract v angličtině:
Abstract: In this thesis we dealt with two important theoretical concepts of well-being - subjective (E. Diener) and psychological (C. Ryff). Previous work has demonstrated the conceptual identity of both constructs, but at the same time highlighted their interdependence. The aim of the work was to analyze both concepts of well-being on the basis of their relationship to selected psychological variables: self-esteem, personality traits, coping strategies and basic human values. The research sample consisted of 2368 university students of Masaryk‘s University in Brno. Using Pearson's correlations, we have described relationships of subjective (SWB) and psychological (PWB) well-being to the mentioned psychological variables. In many cases, correlations suggested similar relationships between SWB and PWB with the variable. We further tested these similarities by the test of the difference between two dependent correlations and found statistically significant differences in the relationships between both concepts of personal well-being and self-esteem, personality traits of extraversion and conscientiousness, coping strategies of active coping, behavioral disengagement, planning, denial, positive reframing, acceptance and self-blame. Moreover, we found statistically significant correlations of PWB with values of self-direction, stimulation, conformity, tradition, dimension of openness to change and dimension of conservation, which we did not observe in the case of SWB. We put results of our study in the context of contemporary knowledge in this area of research. The limits and merits of the study were discussed, including suggestions for future research into concepts of well-being. Keywords: psychological well-being, subjective well-being, self-esteem, personality traits, coping strategies, values
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Darániová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Darániová 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Darániová 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Marek Blatný, CSc. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB