Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskriminační analýza konceptů hédonické (subjective well-being) a eudaimonické (psychological well-being) osobní pohody
Název práce v češtině: Diskriminační analýza konceptů hédonické (subjective well-being) a eudaimonické (psychological well-being) osobní pohody
Název v anglickém jazyce: Discriminatory analysis of subjective well-being and psychological well-being concepts
Klíčová slova: eudaimonická osobní pohoda|hédonická osobní pohoda|sebehodnocení|osobnostní rysy|copingové strategie|hodnoty
Klíčová slova anglicky: psychological well-being|subjective well-being|self-esteem|personality traits|coping strategies|values
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2018
Datum zadání: 14.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.06.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V současném výzkumu osobní pohody existují dvě významná teoretická pojetí osobní pohody – hédonické (E. Dienera) a eudaimonické (C. Ryff). Dosavadní práce prokázaly konceptuální svébytnost obou konstruktů, zároveň však upozornily na jejich vzájemnou spojitost. S osobní pohodou souvisí také koncept sebehodnocení, který bývá někdy pojímán jako jedna z dimenzí osobní pohody, jindy jako samostatný faktor. Cílem práce bude provést diskriminační analýzu všech tří konstruktů – hédonické osobní pohody, eudaimonické osobní pohody a sebehodnocení.
V teoretické části práce diplomantka nejprve představí koncepty hédonické osobní pohody, eudaimonické osobní pohody a sebehodnocení. Dále se bude zabývat dalšími psychologickými proměnnými, které mohou s osobní pohodou souviset – osobnost, hodnoty, styly identity, copingové strategie a sociální kompetence.
V empirické části práce provede diskriminační analýzu všech tří konceptů na základě analýzy jejich vztahů k výše zmíněným dalším psychologickým proměnným.
Seznam odborné literatury
Bowling, A. (2005). Measuring health. Berkshire, Open University Press.

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55, 34 - 43.

Diener, E., Diener, M. (1995). Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 68, 653 - 663.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha, Portál.

Ryff, C. D., Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719 - 727.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK