velikost textu

Cíl udržitelného rozvoje č. 1: Konec chudoby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cíl udržitelného rozvoje č. 1: Konec chudoby
Název v angličtině:
Sustainable Development Goal Nr. 1: End of Poverty
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Komorová
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Mgr. Nicolas Fanta
Id práce:
202964
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cíle udržitelného rozvoje, SDG 1, SDGs, extrémní chudoba, míra chudoby, analýza panelových dat, HDP na obyvatele, příjmová nerovnost, vzdělání
Klíčová slova v angličtině:
Sustainable Development Goals, SDGs, SDG 1, extreme poverty, poverty rate, panel data analysis, GDP per capita, income inequality, education
Abstrakt:
Abstrakt Tématu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) se v dnešní době dostává stále více pozornosti. Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem prvního cíle - vymýcení chudoby ve všech jejích formách všude na světě. Existuje množství publikací, které se snaží odhalit možné determinanty chudoby za účelem vytvoření účinné strategie pro boj s ní. Většina jich je však zaměřena na konkrétní státy či regiony díky lepší dostupnosti dat. Tato práce naopak zkoumá proměnné a jejich vliv na extrémní chudobu ve světě, příp. v různých regionech, to vše s využitím ekonometrické analýzy panelových dat. V této studii bylo použito sedm nezávislých proměnných: HDP na obyvatele, Gini index pro příjmovou nerovnost, populační růst a čtyři úrovně dosaženého vzdělání – bez formálního vzdělání, primární, sekundární a terciální. Primárním zdrojem dat se stala „World Bank“, ze které byla obdržena pozorování pro 125 států v časovém období od roku 2000 do roku 2017. Z výsledků studie vyplývá, že proměnné HDP na obyvatele, příjmová nerovnost, terciální vzdělání a absence dokončeného formálního vzdělání významně ovlivňují extrémní chudobu. Výsledky rovněž naznačují nepravděpodobnost splnění nulového cíle do roku 2030. První cíl SDGs se tedy ukázal jako příliš ambiciózní. Pro jeho splnění je nezbytné, aby došlo k ještě většímu zvýšení globálního úsilí a okamžitému jednání všech zúčastněných stran. Klíčová slova Cíle udržitelného rozvoje, SDGs, SDG 1, extrémní chudoba, míra chudoby, analýza panelových dat, HDP na obyvatele, příjmová nerovnost, vzdělání
Abstract v angličtině:
Abstract Nowadays, the question of the Sustainable Development Goals (SDGs) seems to get more and more attention. This bachelor thesis focuses on the first goal – end poverty in all its forms everywhere. There is a great number of literature which examines possible determinants of poverty in order to create effective strategies to fight witht it. Majority of them focuses on the study in particular countries or regions since their data are easier to access. On the contrary, this thesis examines variables and their effect on extreme poverty in the world with the use of the econometric analysis on panel data. There are seven independent variables used: GDP per capita, Gini index as a proxy variable for income inequality, population growth and four education attainment levels - no education, primary, secondary and tertiary. The World Bank was chosen as the primary source of data with a great number of observations from 125 countries over time period of 2000 and 2017. According to the results of the study, explanatory variables GDP per capita, income inequality, no education and tertiary education significantly affect extreme poverty. Also, the results show that the goal of 0 % is unlikely to be fulfilled by the year of 2030. To sum up, the first goal of the SDGs turned out as too ambitious. For its accomplishment it is neccesary for all parties involved to enhance their efforts and to take immediate action. Keywords Sustainable Development Goals, SDGs, SDG 1, extreme poverty, poverty rate, panel data analysis, GDP per capita, income inequality, education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Komorová 1.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Komorová 196 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Komorová 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 513 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Nicolas Fanta 246 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB