Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cíl udržitelného rozvoje č. 1: Konec chudoby
Název práce v češtině: Cíl udržitelného rozvoje č. 1: Konec chudoby
Název v anglickém jazyce: Sustainable Development Goal Nr. 1: End of Poverty
Klíčová slova: Cíle udržitelného rozvoje, SDG 1, SDGs, extrémní chudoba, míra chudoby, analýza panelových dat, HDP na obyvatele, příjmová nerovnost, vzdělání
Klíčová slova anglicky: Sustainable Development Goals, SDGs, SDG 1, extreme poverty, poverty rate, panel data analysis, GDP per capita, income inequality, education
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2018
Datum zadání: 08.06.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O206, Opletalova - místn. č. 206
Datum odevzdání elektronické podoby:25.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Mgr. Nicolas Fanta
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Goal 1: End poverty in all its forms everywhere. SDG tracker [online]. 2018. Dostupné z: https://sdg-tracker.org/no-poverty

SDG 1 - No poverty. Eurostat: Statistics explained [online]. 2017. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_1_-_No_poverty

United Nations, 2015b. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development [online]. 2015. B.m.: United Nations - – Sustainable Development knowledge platform.

Weltbankgruppe, ed., 2018. Piecing together the poverty puzzle. Washington, DC: World Bank. Poverty and shared prosperity, 2018. ISBN 978-1-4648-1330-6.

Wooldridge, J. M., 2002. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 9780262232197.
Předběžná náplň práce
Výzkumná otázka a motivace

V pátek 1. ledna 2016 vstoupila po tříletém procesu vyjednávání v platnost nová agenda pro udržitelný rozvoj, která navazuje na předchozí úspěch Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Oficiálně byla schválena 25. září 2015 na summitu OSN a obsahuje sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Předmětem této práce je první cíl - konec chudoby, který se zaměřuje na odstranění chudoby ve všech jejích formách po celém světě v horizontu patnácti let. Stejně jako všechny ostatní SDGs, i první cíl je rozdělen do několika dílčích bodů. Největší důraz bude kladen na první dílčí cíl eliminace extrémní chudoby.

Do dnešního dne zůstává otázkou, jak moc byly předešlé MDGs úspěšné. Z toho důvodu jsem se v této práci rozhodla objasnit, jestli je alespoň první dílčí cíl uskutečnitelný do konce roku 2030. Rovněž budu zkoumat některé faktory, které chudobu výrazně ovlivňují.


Přínos
Jako jednomu ze sedmnácti Cílů udržitelné rozvoje je věnována velká pozornost snížení (extrémní) chudoby. Právě proto může být má práce použita jako zpráva o pokroku, který jednotlivé země a jejich vlády dosáhly. Tento závěr bude podepřen výsledky ekonometrické analýzy provedené z dostupných dat. Na základě těchto výsledků mohu zjistit, zda dosavadní pokrok směrem k naplnění některých bodů je dostatečný.


Metodologie

Práce bude obsahovat dvě hlavní části – teoretická a analytická. V teoretické části se budu zabývat shrnutím Cílů udržitelného rozvoje se zaměřením na první cíl -konec chudoby. Druhá část práce bude věnována analýze dat získaných převážně z databází „World Bank“ a „Global SDG Indicators Database“. Bude provedena ekonometrická analýza panelových dat a následně bude odhadnuta uskutečnitelnost stanovených cílů v roce 2030 s pomocí modelu předpověďi v R softwaru.


Obsah
I. Úvod
II. Teoretická část
a. Cíle udržitelného rozvoje
i. Rozbor prvního cíle – konec chudoby
ii. Dosavadní plnění vybraných bodů chudoby
III. Analytická část
a. Metodologie
b. Empirický model
c. Metody prognózy
IV. Závěr

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research question and motivation

Following the success of the Millennium Development Goals (MDGs), on the 1st of January 2016 came into force new Agenda for Sustainable Development. This agenda was adopted by world leaders in September 2015 at the UN Summit and consists of seventeen Sustainable Development Goals (SDGs). Each goal is further divided into particular targets. For purpose of this thesis, I have decided to focus on the goal number one – the reduction of poverty which aim to end all forms of poverty over the next fifteen years. Extra focus will be devoted to the first target of ending extreme poverty everywhere.

To this day remains uncertain to what level were the former MDGs succesful. Therefore, the motivation behind this thesis is to answer whether the first target is likely to be fulfilled by year 2030. Further, I will try to identify some factors which affect global poverty.


Contribution

As one of the seventeen goals, the reduction of poverty is given a great attention. That is why my work can be used as an evidence of the progress the country and its policymakers achieved since the adaption of the new agenda. The analysis will be supported by the results and interpretation of econometric analysis obtained from data available. Based on the results, I will able to tell whether present progress towards the fulfillment of the goal is sufficient and which targets need to be addressed further.


Methodology

The thesis will include two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part, I will focus on the Sustainable Development Goals with an emphasis on the poverty goal and theoretical background. The focus of the empirical part will include the analysis of data mainly available from the World Bank and the Global SDG Indicators Database. The feasibility of the targets in 2030 will be estimated with the use of econometric analysis of panel data and forecast method provided by the R software.


Outline
I. Introduction
II. Theoretical part
a. Sustainable Development Goals
i. Overview of the no poverty goal
ii. Actual fullfilment of the targets selected
III. Empirical part
a. Methodology
b. Empirical model
c. Forecast method
IV. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK