velikost textu

Výkonnost zaměstnanců na základě jejich osobnostního hodnocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výkonnost zaměstnanců na základě jejich osobnostního hodnocení
Název v angličtině:
Personality tests and their linkage to employee productivity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristina Tsypushkina
Vedoucí:
Petr Pleticha, M.Sc.
Oponent:
Mgr. Lucie Kraicová
Id práce:
202422
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je vyhodnotit schopnost faktorů komerčního osobnostního dotazníku Predictive Index predikovat výkonnost zaměstnanců prodeje. Využili jsme neveřejných dat jedné z před- ních mezinárodních společností poskytujících spotřebitelské financování v Číně. Vzorek dat ob- sahuje přes 31 tisíc pozorování na jednu specifickou pozici prodejce. Výkonnost zaměstnanců byla měřena na základě jejich umístění v nejlepších nebo nejhorších 20%, případně 30% zaměstnanců z pohledu prodaného množství během prvního měsíce samostatné práce. Pomocí vizuální analýzy a logistické regrese jsme identifikovali pozitivní korelaci mezi faktorem extroverze a výkonností prodejců, dále pak negativní korelaci mezi faktorem trpělivosti a výkonností zaměstnanců. Tyto výsledky jsou v souladu s předešlou literaturou. Zajímavým zjištěním je fakt, že pokud je za- městnanec přiřazen na prodejní místo, kde již pracuje jiný zaměstnanec, významně to sníží jeho pravděpodobnost umístění mezi nejhoršími zaměstnanci. Na našem vzorku bylo dále jednodušší predikovat to, že zaměstnanec bude zařazen mezi nejhoršími prodejci než to, že bude mezi ne- jlepšími. I přes identifikované korelace nedosáhl finální model uspokojivého výkonu. Nezávislé proměnné byly schopné vysvětlit pouze 4,7% variace ve výkonnosti zaměstnanců. Přidaná hod- nota osobnostních rysů je v našem případě velmi omezená. Toto může být způsobeno nesprávnou administrací samotného dotazníku a faktem, že v našem vzorku chybějí potencionálně prediktivní proměnné jako vzdělání a kognitivní schopnosti. Klasifikace JEL C35, C51, J01 Klíčová slova Výkonnost zaměstnanců, Predictive Index, Produktivita zaměstnanců, Čína, Prodej Název práce Výkonnost zaměstnanců na základě jejich osobnostního hodnocení E-mail autora kristina.tsypushkina@gmail.com E-mail vedoucího práce petr.pleticha@cerge-ei.cz
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to evaluate the predictive power of personality traits, depicted by a commercial assessment Predictive Index, on sales employee performance. We utilize non-publicly available company level data from one of the leading firms operating in the consumer finance industry in China. The data set contains over 31 thousands observations on one particular position. Employee performance is measured by their ranking within the top or bottom 20% or 30% based on the sold volume during first month of employment. Using visual analysis and logistic regression, we were able to identify positive correlation between extraversion and sales performance and negative correlation between patience and employee performance. These findings are in line with previous literature. We have also identified that having a colleague at a given sales location has a positive impact on employee performance. Our findings also suggest that it is easier to predict bottom performers when compared to the top ones. Nevertheless, the explanatory variables are able to explain merely 4.7% of variation in employee performance. The added value of personality traits is thus limited in our setting. Such a low predictive power is likely caused by improper administration of the assessment and the fact that the results are attenuated due to the missingness of certain explanatory variables such as education and cognitive ability. JEL Classification C35, C51, J01 Keywords Employee performance, Predictive Index, Employee productivity, China, Sales Title Personality tests and their linkage to employee productivity Author’s e-mail kristina.tsypushkina@gmail.com Supervisor’s e-mail petr.pleticha@cerge-ei.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristina Tsypushkina 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristina Tsypushkina 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristina Tsypushkina 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Pleticha, M.Sc. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kraicová 257 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB