velikost textu

Ergonomie a prevence poruch pohybového aparátu ve stomatologii - se zaměřením na zubní lékaře a dentální hygienistky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ergonomie a prevence poruch pohybového aparátu ve stomatologii - se zaměřením na zubní lékaře a dentální hygienistky
Název v angličtině:
Ergonomics and prevention of musculoskeletal disorders in dentistry - focusing on dentists and dental hygienists
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Bečková
Vedoucí:
Ing. Eva Konopáčová
Oponent:
Jindřiška Hálková
Id práce:
201277
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ergonomie, zubní lékař, dentální hygienistka, muskuloskeletální onemocnění, prevence
Klíčová slova v angličtině:
ergonomics, dentist, dental hygienists, musculoskeletal disorders, prevention
Abstrakt:
Cílem této práce je popsat problematiku ergonomie ve stomatologické praxi a zhodnotit její dodržování mezi tuzemskými zubními lékaři a dentálními hygienistkami. Teoretická část práce se zabývá rizikovými faktory působícími ve stomatologické praxi a následky nedodržování správné ergonomie. Dále se věnuje ergonomickým aspektům od jednotlivých pracovních pozic zubního lékaře či dentální hygienistky, přes ergonomické uspořádání pracovního místa až po vhodné rozvržení pracovní doby s pravidelnými přestávkami využívanými mimo jiné i na provedení protahovacích a kompenzačních cviků. V praktické části byly na základě dotazníku zmapovány pracovní podmínky a návyky zubních lékařů a dentálních hygienistek z hlediska ergonomie a zjištěna jejich informovanost o ergonomii. Dále pak byl zmapován výskyt obtíží pohybového aparátu spojených s výkonem jejich povolání a výsledky porovnány s tuzemskými i zahraničními studiemi. V kombinaci s informacemi z odborné literatury byl jako výstup sestaven edukační materiál, kde jsou vyobrazeny uvolňovací, protahovací a kompenzační cviky na vyrovnání svalových dysbalancí.
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to describe the issue of ergonomics in dental practice and evaluate its compliance among Czech dentists and dental hygienists. The theoretical part of the thesis deals with risk factors affecting dental practice and the consequences of non-compliance with correct ergonomics. Furthermore, it deals with ergonomic aspects from the individual positions of the dentist or dental hygienist, through the ergonomic arrangement of the work place to the appropriate working time layout with regular breaks used, inter alia, for performing stretching and compensation exercises. In the practical part, the working conditions and habits of dentists and dental hygienists were mapped on the basis of the questionnaire in terms of ergonomics and their awareness of ergonomics was ascertained. Furthermore, the occurrence of musculoskeletal problems associated with the performing of their profession was mapped and the results compared with domestic and foreign studies. In combination with literature information, educational material was created as an output, showing release, stretching, and compensation exercises to balance muscle imbalances.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Bečková 1.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Bečková 809 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Bečková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Bečková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Eva Konopáčová 3.59 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jindřiška Hálková 3.67 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB