velikost textu

Robotizace práce a její dopady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Robotizace práce a její dopady
Název v angličtině:
Job Automation and its Impacts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Kolářová
Vedoucí:
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Id práce:
201189
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra genderových studií (24-KGS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Genderová studia (GS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 13.02.2023
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
robotizace, průmysl 4.0, gender, banka, případová studie, back office, propouštění, budoucnost
Klíčová slova v angličtině:
job automation, industry 4.0, gender, bank, case study, back office, lay-offs, future
Abstrakt:
Diplomová práce zkoumá, jak robotizace ovlivnila a ovlivňuje vybrané bankovní pracoviště a jakou roli v tomto procesu hraje gender. Jedná se o případovou studii zkoumající tým jedné anonymizované české pobočky mezinárodní banky, kde jsou roboti zaváděni do pracovního procesu. S šesti členy a členkami tohoto týmu byly během listopadu 2018 až února 2019 provedeny polostrukturované rozhovory, přičemž získaná data byla předmětem analýzy, jejíž výsledky jsou v této práci prezentovány. Otázky směřovaly na změny na pracovišti a na to, jak tyto posuny hodnotí sami pracující. Práce tak mj. zkoumá, jestli měli roboti vliv na pracovní dobu a vztahy v kolektivu, jaké nástroje měli narátoři a narátorky ke kontrole celého procesu, jak roboti zvýraznili již existující genderové nerovnosti na pracovišti nebo jaké problémy jejich zavedením vyvstaly. Tato případová studie pak ukazuje na důležitost dalšího, pozornějšího zkoumání konkrétních případů zavádění robotizace, které mohou být podobně jako v této případové studii ovlivňovány řadou specifik. Zkoumání této mikroúrovně může sloužit jednak jako základ pro lepší porozumění robotizaci a dále jako možný zdroj pro formulaci strategií dalších pracujících, již se s robotizací potýkají.
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis explores how job automation has influenced a selected bank branch workplace and what role gender plays in this process. The thesis is based on a case study focused on a team from one anonymized Czech branch of an international bank where robots are being introduced into the work process. Between November 2018 and February 2019, semi-structured interviews were conducted with six members of this team and obtained data were subjected to an analysis, the results of which are presented in this thesis. Interview questions revolved around changes in the workplace and the evaluation of these changes by the employees. The thesis therefore examines, among other things, whether robots have had any impact on working hours or workplace interpersonal relationships, what control tools narrators have had to monitor the work process, how robots have highlighted existing gender inequalities in the workplace and what issues have arisen after their implementation. The case study has pointed out the importance of further, closer inspection of robot implementation cases, each of which may be affected by a number of specific elements. This micro-level investigation may serve as a foundation for a better understanding of robotic process automation as well as a potential source for developing strategies for other workers dealing with robotic process automation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Kolářová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Kolářová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Kolářová 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D. 152 kB