velikost textu

Bedeutung der zwei deutsch-tschechischen European Battlegroups im Rahmen der deutsch-tschechischen Beziehungen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bedeutung der zwei deutsch-tschechischen European Battlegroups im Rahmen der deutsch-tschechischen Beziehungen
Název v češtině:
Význam dvou německo-českých European Battlegroups v rámci německo-českých vztahů
Název v angličtině:
The Importance of two German-Czech European Battlegroups with regard to German-Czech Relations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Daniel Žemla
Vedoucí:
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Oponent:
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Id práce:
201105
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Spolková republika Německo; Česká republika; Česko-německé bezpečnostní vztahy; Armáda České republiky; Bundeswehr; NATO; Evropská unie; European Battlegroups; Visegrádská skupina; Evropská bezpečnost
Klíčová slova v angličtině:
Federal Republic of Germany; Czech Republic; Czech-German Security Relations; Armed Forces of the Czech Republic; Bundeswehr; NATO; European Union; European Battlegroups; Visegrad group; European Security
Abstrakt:
Abstrakt Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaký je význam dvou česko-německých European Battlegroups pro česko-německé vojensko-bezpečnostní vztahy. Tato práce se zabývá vzájemnou bezpečnostní spoluprací obou zemí od roku 1990. Zmiňuje dynamický vývoj v bilaterálních vztazích, především vyrovnání se s minulostí, které bylo předpokladem pro pozdější úspěšnou spolupráci. Odlišné historické zkušenosti se promítly do přístupu obou zemí k ozbrojeným silám, které je patrné dodnes. Předkládaná práce dále analyzuje německou roli při rozšiřování NATO v roce 1999 a věnuje se vojenské spolupráci České republiky a Spolkové republiky Německo jak v Severoatlantické alianci, tak Evropské unii. Největší pozornost je věnována konceptu European Battlegroups a jeho praktické realizaci na čtyřech konkrétních příkladech, a to na česko-slovenské (2-2009), první německo-české (2-2012), první Visegrádské (1- 2016) a druhé německo-české (2-2016) European Battlegroups. Práce neopomíjí ani aktuální vývoj, a proto je v závěru nastíněn plánovaný vznik druhé Visegrádské (2- 2019) a třetí německo-české bojové skupiny (2-2020). Data pochází především z četných cizojazyčných publikací a sekundárních internetových zdrojů, neboť se jedná o relativně historicky „mladé“ téma. Na základě zjištěných údajů je možné říci, že společné EUBG Čechů a Němců byly hodnoceny pozitivně, což potvrzuje i kontinuita v tomto projektu. Práce je psána v německém jazyce.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this Bachelor thesis was to examine the importance of two German- Czech European Battlegroups with regard to German-Czech security relations. This thesis is concerned with the mutual security cooperation of both countries since 1990. It reveals a dynamic development in the bilateral relationships, especially a conciliation with the past, which has been a precondition for later successful cooperation. Differing historical experience projected into an attitude of both states towards their armed forces, which is noticeable until the present day. The thesis further analyzes the German role during the NATO enlargement in 1999 and discusses the military cooperation of the Czech Republic with the Federal Republic of Germany both in the North Atlantic Treaty Organization and the European Union. The main emphasis is placed on the concept of European Battlegroups and its practical realisation in four particular examples: Czech-Slovak (2-2009), the first German-Czech (2-2012), the first Visegrad (1-2016) and the second German-Czech (2-2016) European Battlegroups. The thesis does not marginalize current developments and therefore in its conclusion focuses on the planned creation of the second Visegrad (2-2019) and the third German-Czech Battlegroups (2-2020). The data mainly comes from numerous publications in foreign languages, as well as secondary internet sources, an important resource considering how relatively „young“ the topic is from a historical perspective. Based on detected information it is possible to say that common EUBG of Czechs and Germans have been positively evaluated, which confirms a continuity in this project. The work is written in the German language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Daniel Žemla 971 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Daniel Žemla 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Daniel Žemla 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vladimír Handl, CSc. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB