velikost textu

„Černý Petr“: česká společnost a Čestný štít protektorátu Čechy a Morava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Černý Petr“: česká společnost a Čestný štít protektorátu Čechy a Morava
Název v angličtině:
"Old Maid": Czech Society and the Honour Shield of the Protectorate Bohemia and Moravia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Otmar Beneš
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
Id práce:
200959
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protektorát|vyznamenání|faleristika|kolaborace|retribuce|propaganda|společnost|druhá světová válka|česká státnost|okupace
Klíčová slova v angličtině:
Protectorate|decoration|phaleristics|collaboration|retribution|propaganda|society|second world war|Czech statehood|occupation
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce se soustředí na výzkum a rozbor jediného vyznamenání, které bylo založeno jménem protektorátu Čechy a Morava. Nesoustředí se však jen na rámec druhé světové války. Stopy fenoménu civilních řadů a medailí sleduje napříč českými moderními dějinami, konkrétně cílí na otázku, proč první Československá republika podobné instituce prakticky nevytvářela a proč naopak nastala po roce 1945, resp. 1948 jejich značná inflace. To je jedna z předních výzkumných otázek předložené práce, která tak má za cíl definovat Čestný štít protektorátu Čechy a Morava jako patrně vůbec první civilní vyznamenání novodobých českých dějin. Práce se kromě části okupační éry (1944-45), v níž bylo toto vyznamenání udíleno, detailněji zabývá i předchozím vývojem myšlení nacistické okupační moci, které k jeho založení vedlo, stejně jako poválečnou retribucí, s níž byly vyznamenané osoby po roce 1945 konfrontovány. Práce si klade za úkol modifikovat dosud běžný, čistě faleristický přistup k tématu, který doplňuje širším kontextem: zhodnocuje reakci české společnosti na toto vyznamenání a na pojem cti, který mělo údajně zosobňovat; osvětluje roli vyznamenání v rámci zneužívání svatováclavského mýtu; otevírá otázku vztahu instituce „státního“ vyznamenání a „státnosti“ protektorátu Čechy a Morava; komparuje Čestný štít s obdobnými vyznamenáními v okupované Evropě; snaží se pevně definovat a zasadit instituci Čestného štítu do vývoje státních vyznamenání českého prostoru celého 20. století a zdůrazňuje, jak výrazný vývoj česká společnost v rámci státních vyznamenání v tomto časovém rámci prodělala. Klíčová slova Protektorát, vyznamenání, faleristika, kolaborace, retribuce, propaganda, společnost, druhá světová válka, česká státnost, okupace.
Abstract v angličtině:
Abstract Presented diploma thesis focuses on research and analysis of the only decoration founded in the name of the Protectorate of Bohemia and Moravia. It is not only focusing on the timeframe of the Second World War, but it also tracks the phenomenon of civil decorations and medals across entire modern Czech history. The main research question is following: why was not the preceding First Czechoslovak Republic creating similar institutions and why after 1945, or more precisely 1948, the time has come to create enormous inflation of them. The main aim of the thesis is to define the Honour Shield of the Protectorate of Bohemia and Moravia as probably the very first civil decoration of modern Czech history. The thesis is not only focusing on the period of the occupation (1944-45), when the decoration was distributed. It also concentrates in detail on the previous thinking of the Nazi occupation authorities, which then resulted in founding of the decoration, together with the postwar retribution, with which were the awarded people confronted after 1945. The thesis is modifying so far common purely phaleristical approach to the topic, which it is supplementing with wider context. It is assessing the reaction of the Czech population on this particular award and on the term of honour, which it was supposed to represent. It is explaining the function of the decoration within the misusing the Saint Wenceslaus myth; it is opening the question of the relation between the institution of the “state” decoration and the “statehood” of the Protectorate of Bohemia and Moravia. It is comparing the Honour Shield with similar decorations in the occupied Europe. It is trying to define the institution of the Honour Shield in the evolution of the state decorations of the Czech area during the whole 20th century and it is pointing out such noticeable shift in state decorations, which the Czech society in this period went through. Key words Protectorate, decoration, phaleristics, collaboration, retribution, propaganda, society, second world war, Czech statehood, occupation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Otmar Beneš 723 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Otmar Beneš 12.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Otmar Beneš 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Otmar Beneš 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB